۲۵ آبان ۱۳۹۷ ۱۴:۵۴
اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل

اهداف آموزش

1- تعامل با مرکز آموزش ستاد به منظور انطباق برنامه های آموزشی با افقهای آتی سازمان و همسو سازی مدیران با رویکردهای آموزشی

2- کمک در جذب نیروی انسانی مستعد و بادانش

3- آموزش نیروهای جدیدالاستخدام

4- توسعه شایستگی های منابع انسانی در راستای نیل به اهداف سازمان

5- رسیدن به سازمان یادگیرنده و چابک

6- پرورش بینش و نگرش مدیران و کارکنان در بعد  عملکردی و رفتاری

7- ارتقاء نگرش زیست محیطی در کارکنان