۸ مهر ۱۴۰۱ ۰۰:۱۳

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

مقررات و هزینه ها

 لطفاً جهت تقاضای گازرسانی به واحد نصب انشعاب و توسعه شبکه (اداره گاز ناحیه مرتبط) مراجعه و فرم مربوطه را دریافت و تکمیل نمائید.

تقاضای شما براساس آدرس و کروکی اعلام شده حداکثر پس از یک هفته بررسی و نتیجه یکی از حالات ذیل می باشد:

الف : نصب انشعاب (علمک) گاز

ب: اجرای شبکه گازرسانی

ج: عدم امکان گازرسانی در حال حاضر

مراحل لازم جهت حالت (الف)

1- جهت دریافت فرم مجوز حفاری از واحد نصب و انشعاب و توسعه شبکه

2- دریافت مجوز حفاری از شهرداری و ارائه آن به واحد فوق

توضیح : شرکت گاز پس از دریافت مجوز حفاری حداکثر طی مدت یک ماه انشعاب (علمی گاز) نصب خواهد نمود.

 مراحل لازم جهت حالت (ب)

 1- نامه استعلام از شهرداری (درخواست نقشه) از واحد نصب و انشعاب و توسعه شبکه بلافاصله تحویل شما خواهد شد.

2- در صورت دریافت جواب مثبت از شهرداری طرح اولیه تهیه و به واحدهای ذیربط برای مراحل طراحی و نقشه برداری ارسال خواهد شد.

        2/1- جوابیه طراحی توسعه شبکه حداکثر طی مدت ده روز واصل خواهد شد.

        2/2- مراحل نقشه برداری از منطقه و تهیه نقشه 1/200 بطور همزمان در اجرای سایر بندها حداکثر طی مدت یک ماه انجام خواهد شد.

3- پس از وصول طرح اخذ استعلام های تاسیسات توسط شرکت گازحداکثر طی مدت ده روز انجام خواهد شد.

4- شرکت گاز پس از اخذ استعلامات ذکر شده در بند 3 نسبت به اخذ مجوز حفاری از شهرداری با همکاری متقاضی / متقاضیان اقدام خواهد نمود.

 تبصره: متقاضی / متقاضیان روستائی باید درخواست خود را با تائید شورا به واحد نصب انشعاب و توسعه شبکه ارائه و از بندهای ذکر شده در بالا معاف می باشند.

 5- عملیات گازرسانی از زمان ارائه مجوز بند 4 حداکثر طی مدت دو ماه آغاز می گردد.

تعرفه های فروش گاز طبیعی:*طبقجدول پیوست

 
 * طبق بند (ح)تبصره (2) قانون بودجه سال 1393 کل کشور مبلغ 130 ریال به ازای هر متر مکعب گاز طبیعی دریافت می گردد.

**طبق بند (ل) تبصره (19) قانون بودجه سال 1386 کل کشور اماکن مذکور در گروه (3) فوق و نیز معابد اقلیت های دینی شناخته شده روستایی از پرداخت بهای گاز مصرفی معاف می باشندواحدهای تجاری این مراکزازاین معافیت برخوردارنیستند.