۲۶ مرداد ۱۴۰۱ ۰۶:۴۲

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

Ø      شرکت :  منظور شرکت ملی گاز ایران ویا شرکتهای گاز استانی است

 

Ø      گاز طبیعی : مخلوطی است از گاز متان ومقدار جزئی ترکیبات دیگر

 

Ø      متقاضی : عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که تقاضای استفاده از گاز طبیعی رااز شرکت بنماید

 

 

Ø      اشتراک : عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب ووسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق می شود

 

Ø      پیمان فروش گاز طبیعی :عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت ومتقاضی منعقد وطبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد

 

 

Ø      گاز بهاء: عبارت است از بهای یک مترمکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک تعیین می گردد.مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی برای مشترکین جزءرقم شماره انداز وبرای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد می باشد

 

Ø      آبونمان : عبارت است از مبلغی که ماهیانه متناسب با ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های نگهداری تاسیسات گاز وتامین هزینه های جاری شرکت از مشترکین جزءوعمده اخذ می گردد

 

Ø      دوره مصرف: عبارت است از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیری /کنتور گاز مصرفی مشترک

 

 

انواع مشترک از لحاظ مقدار مصرف:

 

Ø      مشترک جزء: به مشترکی اطلاق می گرددکه از گاز طبیعی با فشار 4/1پوند براینچ مربع استفاده وحداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 160متر مکعب در ساعت باشد

 

Ø      مشترک عمده : به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از 4/1پوند براینچ مربع استفاده یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از 160متر مکعب باشد

 

Ø      خط انشعاب یا خط اختصاصی : به خط یا خطوطی اطلاق می گرددکه گاز مصرف کنندگان را ازطریق خطوط انتقال یا تغذیه ویا شبکه توزیع تانقطه تحویل گاز تامین نماید

 

Ø      نقطه تحویل :عبارت است از نقطه ای که تاسیسات مشترک متصل می شود

 

Ø      نرخ تمام شده : عبارت است از بهای یک متر مکعب گاز طبیعی که از سوی مبادی قانونی ذیربط اعلام می گردد 

 

Ø      رگولاتور : دستگاهی است که به وسیله آن فشار گاز مصرفی مشترک مطابق قراردادتنظیم می گردد ودر مالکیت شرکت می باشد

 

Ø      کنتور : دستگاهی است که به وسیله آن مقدارمصرف گاز اندازه گیری می شود ودرمالکیت شرکت می باشد

 

Ø      علمک : علمک گاز قسمت انتهایی خط انشعاب گاز می باشدکه جهت نصب رگولاتور برروی آن در مجاورت ومتکی بهملک مصرف کننده قرارمی گیرد وگاز یک یاچند مشترک راتامین می نماید