۸ مهر ۱۴۰۱ ۰۱:۳۳

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

 شرایط درخواست برقراری انشعاب و تغییرات آن

Ø     هر متقاضی و یا مشترک می تواند برای واحد مورد تقاضا با قبول مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی درخواست برقراری یا هر گونه تغییر در مشخصات اشتراک را بنماید.

Ø     شرکت در صورت لزوم می تواند از محل موضوع درخواست، بازدید نماید. تعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه، نوع تعرفه، هزینه های برقراری انشعاب از اختیارات شرکت بوده و متقاضی با وقوف کامل از مقررات و شرایط و تعرفه های فروش گاز طبیعی و قبول آنها پیمان فروش گاز طبیعی را امضاء خواهد نمود.

Ø     نظر شرکت در تعیین ظرفیت کنتور/ایستگاه، نوع مصرف، محل نصب کنتور و رگولاتور/ایستگاه گاز قطعی خواهد بود.

Ø     نصب انشعاب گاز طبیعی و یا تغییر ظرفیت متقاضیان در متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به آن است که شرکت امکانات لازم جهت برقراری انشعاب را داشته باشد و به تشخیص شرکت از لحاظ فنی، ایمنی و اقتصادی امکان پذیر باشد.

Ø     نصب انشعاب جدید برای متقاضیان در محدوده شهرها و روستاها منوط به عدم وجود موانع قانونی می باشد .

Ø     در شرایطی که برقراری انشعاب از نظر فنی ، ایمنی و قانونی امکان پذیر می باشد واگذاری انشعاب با دریافت هزینه های برقراری انشعاب مشتمل بر هزینه خط اختصاصی متناسب با ظرفیت کنتور/ایستگاه بلامانع است.

Ø     تبصره: هزینه های برقراری انشعاب از مالک یا متقاضی دریافت می شود، ولی انشعاب منحصراً متعلق به ملک مورد تقاضا بوده و در هر حال دریافت هزینه های برقراری انشعاب از متقاضی و صدور قبض دریافت وجه بنام پرداخت کننده یا متقاضی و همچنین برقراری انشعاب متقاضی دلیل بر مالکیت یا شناسایی حقی برای افراد مذکور نسبت به ملک نخواهد بود.

 ضوابط واگذاری انشعاب / اشتراک

 

Ø     به هر واحد مسکونی یک اشتراک مستقل واگذار می شود. در صورت درخواست متقاضی/متقاضیان واگذاری اشتراک مستقل به کلیه یا ترکیبی از چند واحد مسکونی بلامانع می باشد.

Ø     درمواردی که گازرسانی به یک عرصه بر اساس درخواست متقاضی مستلزم نصب بیش از یک انشعاب باشد هزینه آن بر اساس قیمت تمام شده محاسبه و اخذ میگردد.

Ø     واگذاری اشتراک مستقل به هر واحد اعیانی (آپارتمان) در مجموعه های آپارتمانی که در حال حاضر مشترک/مصرف کننده می باشند یا مشترک می گردند در صورت درخواست مالک/مالکین یا نماینده قانونی در ملک مشروط بر اینکه کلیه کنتورها حسب استانداردها و ضوابط فنی شرکت در محل مناسب تعبیه گردند بلا مانع می باشد. رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری برای هر اشتراک ضروری خواهد بود و اجرای لوله انشعاب دهنده اصلی و نصب شیر قفل شونده هر یک از واحدها به عهده متقاضی/متقاضیان می باشد.

Ø     در مجتمع های مسکونی/تجاری چنانچه درب های ورودی کلیه بلوک/واحد به طور مستقل بلافاصله با معبر عمومی مرتبط بوده و در مجاورت شبکه های گاز رسانی باشد با رعایت اصول ایمنی و ضوابط اشتراک پذیری واگذاری انشعاب/اشتراک جداگانه برای هر یک از بلوک/واحدها بلامانع است.

Ø     واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای مسکونی، تجاری و اداری (شهرک ها / مجتمع های مسکونی ) واقع در مجتمع هایی که درب های ورودی آنها مستقلاً به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران اجراء و طبق ضوابط و دستورالعمل مربوطه که توسط شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می گردد تحویل شرکت های گاز استانی/شهری گردد بلامانع می باشد.

Ø     واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع در یک ملک مشروط به آن که درب واحد مستقیماً در معبر عمومی واقع شده باشد بلامانع است.

 

 

Ø     واگذاری اشتراک مستقل به هر یک از واحدهای تجاری و خدماتی واقع شده در داخل پاساژ

Ø     ها،گاراژها و ... با رعایت ضوابط و اصول ایمنی بلامانع می باشد.

Ø     واگذاری اشتراک مستقل به واحدهای صنعتی داخل شهرک های صنعتی که درب های ورودی آنها مستقلاً به معابر عمومی ارتباط ندارد در صورتی که شبکه داخلی توسط متقاضیان تحت نظارت و بر اساس استانداردهای شرکت ملی گاز ایران ابلاغ می گردد تحویل شرکت گاز استانی ذیربط گردد بلامانع می باشد.

Ø     تبصره: در صورت درخواست متقاضیان مرتبط با بندهای 5-2-2- و 8-2-2- طراحی و اجرای شبکه داخلی با اخذ هزینه های مربوطه از متقاضی توسط شرکت گاز استان/شهر بلامانع می باشد.

Ø     استفاده چند واحد مستقل از یک ایستگاه تقلیل فشار با مقررات و شرایط اشتراک پذیری و اصول ایمنی مشروط بر آن که میزان مصرف هر واحد مشخص و صورتحساب جداگانه صادر گردد بلامانع می باشد.

 

Ø     تأمین زمین و آماده سازی محل نصب ایستگاه در صورتی نیاز به مصرف ایستگاه باشد به عهده متقاضی/مشترک می باشد.

Ø     چنانچه مشترک درخواست تبدیل چند اشتراک به یک اشتراک واحد و یا بالعکس را داشته باشد شرکت نسبت به فسخ قرارداد/قراردادهای قبل اقدام و واگذاری یک یا چند اشتراک بر اساس شرایط روز انجام می گردد. رعایت مقررات و شرایط اشتراک پذیری ضروری خواهد بود.

Ø     تبصره: در تبدیل یک اشتراک به چند اشتراک استفاده از اشتراک مذکور برای یکی از واحدهای مسکونی بلامانع است.

Ø     شرایط نصب و بهره برداری از انشعاب گاز و ضمانت برای خسارت و آسیب:

Ø     انشعاب یا انشعابات هر واحد مصرف کننده منحصرا اختصاص به همان واحدی دارد که برای آن تقاضای انشعاب شده و مشخصات آن در پیمان فروش گاز طبیعی قید گردیده باشد.انشعاب گاز را نمی توان از ملکی به ملک دیگر منتقل ساخت و یا امتداد داد.

Ø     در صورتی که مشترک از انشعاب ملک خود اقدام به لوله کشی به سایر املاک خارج از محدوده خود نماید گاز مشترک قطع و وصل مجددد آن مستلزم جمع آوری لوله کشی غیر مجاز و پرداخت هزینه های متعلقه(نظیر هزینه های قطع و وصل و مابه التفاوت  بهای گاز مصرفی با تعرفه مربوطه به تشخیص شرکت) توسط مشترک خواهد بود.

Ø     مشترک باید مکان مناسبی را که حتی المقدور با معبر عمومی مرتبط بوده و مورد تایید شرکت باشد جهت نصب رگولاتور و کنتور ایستگاه اندازه گیری در اختیار شرکت قرار دهد.

Ø     مشترک به هیچ عنوان حق جابجایی انشعاب ،رگولاتور،لوله رابط و کنتور/ایستگاه اندازی گیری را ندارد و چنانچه تغییراتی در وضعیت ساختمان ایجاد گردد که محل وسایل و تجهیزات مذکور مناسب نباشد بایستی قبل از هر گونه اقدام مراتب را به شرکت اطلاع دهد.شرکت وسایل و تجهیزات مزبور را با هزینه مشترک به محل مناسب که توسط مشترک بایستی آماده گردد منتقل می نماید.

Ø     تبصره : چنانچه جابجایی با نظر شرکت توسط مشترک انجام گیردهزینه متعلقه دریافت نخواهد شد.

Ø     چنانچه به یکی از دستگاه های تقلیل فشار و یا اندازی گیری و یا سایر تجهیزات به تشخیص شرکت از سوی مشترک/مصرف کننده خسارت وارد گردد جبران خسارات وارده و ترمیم آن از سوی شرکت با دریافت کلیه هزینه های انجام شده خواهد بود اگر چه مشترک یا مصرف کننده تعدی یا تفریط نکرده باشد و نظر شرکت در تشخیص اینگونه موارد قطعی می باشد.بدیهی است در صورت قطع گاز ،پرداخت هزینه قطع و وصل هنگام برقراری مجدد جریان گاز از سوی مشترک الزامی است.

Ø     مامورین شرکت مجازند برای کنترل و کسب اطلاع از وضعیت کنتور/ایستگاه اندازی گیری واقع در ملک مشترک با ارائه کارت شناسائی نسبت به بازدید اقدام نمایند و مشترک متعهد است که برای انجام این بازدید تسهیلات لازم را فراهم نماید.

Ø     چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین مذکور جهت انجام بازرسی و اندازه گیری شود شرکت حق خواهد داشت با اخطار قبلی و کتبی جریان گاز را قطع نماید.

Ø     مشترک مکلف است وقوع حوادثی از قبیل از کار افتادن دستگاه های اندازی گیری و تنظیم فشار ، حریق و یا نشست گاز را فورا به اطلاع شرکت رسانیده و هر گونه اقدام پیشگیرانه و احتیاطی را که به منظور عدم بروز خسارات لازم باشد انجام دهد.

Ø     مشترک مکلف است قبل از تخریب ساختمان/ بنا هماهنگی لازم با شرکت در جهت قطع گاز بعمل آورد و قبل از قطع گاز مجاز به تخریب نمی باشد در غیر این صورت جبران خسارت وارده و پاسخگویی به کلیه مراجع حقیقی و حقوقی به عهده مشترک و یا مالک فعلی ملک می باشد.

Ø     مسئولیت اجرا ، بهره برداری ، لوله کشی و تاسیسات داخلی مشترک:

Ø     شرکت هیچگونه مسئولیتی برای بازرسی از تجهیزات اختصاصی و داخلی مشترک را ندارند. مشترک موظف است در اجرای لوله کشی داخلی ،نصب تجهیزات مربوطه،بهره برداری و استفاده از گاز طبیعی استانداردها و ظوابط فنی و ایمنی مربوطه را رعایت نماید.چنانچه در محدوده واحد مشترک / مصرف کننده حادثه ای منجر به خسارات مالی و جانی برای آن ملک یا املاک مجاور گردد شرکت هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت.