۶ آذر ۱۴۰۱ ۱۵:۲۲

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

جزییات مناقصه و مزایده

عملیات ACVG و PCM خطوط توزیع فلزی و رفع عیب - بررسی مقاومت نشتی جریان اتصال عایقی و تعداد 6000 عدد علمک واقع در سطح منطقه فوتبال، اوحدی و سبحانی شهرستان اراک

مناقصه

01-33

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

               آگهی فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول (33-01)

                       کد پایگاه ملی:    53128730   شماره :

1 موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، عملیات ACVG و PCM خطوط توزیع فلزی و رفع عیب - بررسی مقاومت نشتی جریان اتصال عایقی و تعداد 6000 عدد علمک واقع در سطح منطقه فوتبال، اوحدی و سبحانی شهرستان اراک  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار نماید.

شرح مختصر پروژه: (عملیات ACVG و PCM خطوط توزیع فلزی و رفع عیب به متراژ110000 متر و بررسی مقاومت نشتی جریان 6000 علمک و ..... )

2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی

3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 123402/ت 50659 هـ مورخ 22/09/94 و به مبلغ  3.469.724.000   ریال خواهد بود.

4- در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها:

-        محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.

-        مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 مورخ 01/08/1401 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.

-        زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می‌نمایند.

-        رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با کالای ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.

-        زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.

6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 69.394.477.925 ریال بر اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز منتشره سال 1401 می باشد.

7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صلاحیت در رشته تاسیسات وتجهیزات، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.

مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطلاع رسانی WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند.

تلفکس: 32776660-086               

      محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir مـی‌باشد.

                             روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی