شفافیت

هزینه کرد شش ماهه و عملکرد مالی سالانه دستگاه های اجرایی و نهادهای وابسته

معاملات دولتی ، تفاهم نامه ها ، موافقت نامه ها ، قرارداد ها و روش های انتخاب

دارایی های غیر منقول ، اموال امانی (مالی و سرمایه ای)

آمار و اطلاعات عملکرد اجرای برنامه های توسعه ، تکالیف قانونی و برنامه های راهبردی

کلیه قوانین ، مقررات و پیش نویس مصوبات مربوط به دستگاه یا پیشنهادی به سایر مراجع

کلیه مجوز های صادره به همراه فهرست گیرندگان مجوز

برنامه توسعه ، برنامه های راهبردی

فرآیند استخدام ، تخصیص پست و ارتقاء

صورت جلسات شوراها ، هیئت عامل ، هیئت مدیره ، مجامع و سایر مراجع صادر کننده مجوز و تصمیم گیر دستگاه

نشر کلیه اسناد مربوط به سفارش ، اجرا و نتایج حاصل از پژوهش

معرفی مدیران دستگاه اجرایی

تولید و در دسترس قرار دادن کلیه اطلاعات قابل استفاده برای کسب و کار های فراداده