جمعه، ۵ اردیبهشت ۱۳۹۳,۰۰:۵۶
ابزار
تغییر اندازه فونت: Increase text size Decrease text size Default text size


  
   » امور مشترکین »  اطلاعات مورد نیاز مشترکین عمده و جزء
 
مراحل اشتراک پذیری مشترکین عمده

1- ارائه تقاضا به واحد هماهنگی فروش و خدمات مشترکین شرکت گاز همراه با نقشه پلان موقعیت ملک/واحدموردتقاضا و مشخصات نقاط و مراکز مصرف.
2-    بررسی درخواست متقاضی از نظر وجود امکانات فنی و برآورد دقیق مصارف مورد نیاز
3-      در صورت مثبت بودن نتیجه بررسی ، شرایط عقد قرارداد تعیین گردیده و نامه ای با عنوان “ ابلاغیه “ که در ان کلیه هزینه ها ، شامل هزینه اشتراک ،‌هزینه ایستگاه ، هزینه خط اختصاصی و سایر هزینه های متفرقه مشخص شد ه است به متقاضی ارسال می گردد.
4-   پرداخت هزینه ها توسط متقاضی و ارائه فیش های پرداختی به واحد امور مالی شرکت گاز
5-  انعقاد قرارداد فروش گاز طبیعی بین شرکت گاز و متقاضی و ارجاع قرارداد به واحد گازرسانی به صنایع جهت اجرای کار
6-  معرفی نماینده فنی شرکت متقاضی به واحد گازرسانی به صنایع جهت ادامه اجرای کار
7-  تعیین محل ایستگاه توسط نماینده واحد گازرسانی به صنایع با هماهنگی نماینده فنی مشترک
8-
        آماده سازی محل نصب ایستگاه توسط مشترک با هماهنگی و نظر واحد گازرسانی به صنایع
9-   اجرای انشعاب و نصب ایستگاه و تحویل گاز به مشترک

تبصـره : ‌مشترک بایــد پس از تعییـن محل نصـب ایستگاه نسبت بــه لـولــه کشی شبکه داخلـی محــل ( منطبق با قرارداد و استانداردهای شرکت گاز) اقدام نماید کلیه مراحل اجرای کار و تبدیل سوخت تجهیزات بایستی تحت نظارت عالیه واحد گازرسانی به صنایع صورت پذیرد .


 

 هزینه های برقراری انشعاب گاز در سال 1384

 

ردیف

نوع ایستگاه

ظرفیت ایستگاه

دامنه حداکثرمصرف

ساعتی

هزینه برقراری

انشعاب(ریال)

1

60.2.100

160

160-0

66,000,000

2

60.60.400

400

400-160

99,000,000

3

60.60.1000

1000

1000-400

181,500,000

4

60.60.2500

2500

2500-1000

387,750,000

5

60.60.4000

4000

4000-2500

514,000,000

6

60.60.8000

8000

8000-4000

1,133,000,000

7

60.60.13000

12000

13000-8000

1,831,500,000

8

60.60.20000

20000

20000-13000

2,793,000,000

9

60.60.30000

30000

30000-20000

4,169,000,000

10

250.15.400

400

400-160

165,000,000

11

250.60.1000

1000

1000-160

247,500,000

12

250.60.2500

2500

2500-1000

253,750,000

13

250.60.5000

5000

5000-2500

797,500,000

14

250.60.10000

10000

10000-5000

1,285,000,000

15

250.60.20000

20000

20000-10000

2,860,000,000

16

250.60.30000

30000

30000-20000

2,235,000,000

17

250.250.1000

1000

1000-160

181,500,000

18

250.250.2500

2500

2500-1000

387,750,000

19

250.250.5000

5000

5000-2500

731,500,000

20

250.250.10000

10000

10000-5000

1319,000,000

21

250.250.20000

20000

20000-10000

2,794,000,000

22

250.250.30000

30000

30000-20000

4,169,000,000

23

1000.60.2500

2500

2500-160

894,750,000

24

1000.60.4000

4000

4000-2500

1,100,000,000

25

1000.60.10000

10000

10000-4000

1,925,000,000

26

1000.60.20000

20000

20000-10000

3,300,000,000

27

1000.60.30000

30000

30000-20000

4,675,000,000

28

1000.250.5000

5000

5000-160

1,237,500,000

29

1000.250.10000

10000

10000-5000

1,925,000,000

30

1000.250.20000

20000

20000-10000

2,200,000,000

31

1000.250.30000

30000

30000-20000

4,675,000,000

 

نحوه کنتور خوانی و توزیع صورتحساب مشترکین

مشترکینی که مصرف آنان از 160 متر مکعب تا 000/30 متر مکعب می باشد ماهانه از دستگاه اندازه گیری آنان قرائت به عمل آمده و پس از اعمال ضریب کنتور ، مصرف استاندارد آنها محاسبه و برای صدور صورتحساب اقدام خواهد گردید . بدیهی است صورتحساب اینگونه مشترکین نیز همه ماهه توسط مامور مربوطه تحویل خواهد شد . قرائت و توزیع صورتحساب مشترکین دارای مصارف بیش از 000/30 متر مکعب هر 15 روز یکبار انجام خواهد پذیرفت .

 

سایر خدمات پس از فروش

کلیه خدمات پس از فروش از جمله :

 الف ) صدور المثنی
 ب ) تسویه حساب
ج ) اصلاح صورتحسابهای اشتباه
د ) تغییر نام
ه
) تغییر تعرفه مصرف و فسخ قرارداد
و) وصول مطالبات مطابق مشترکین جزء در ناحیه / شهرستان مربوطه انجام خواهد گردید

خدمات واحد تعمیرات

خدماتی از قبیل :

 الف) رفع قطع گاز
 
ب) رفع نشتی و خرابی تجهیزات
ج ) سرویسهای دوره ای تجهیزات ایستگاه
د ) کنترل صحت کارکرد دستگاه اندازه گیری بصورت دوره ای توسط واحد تعمیرات و امداد ناحیه / شهرستان و همچنین واحد اندازه گیری و کنترل شرکت گاز استان انجام خواهد گرفت
.

 بررسی پیشنهادات و انتقادات متقاضیان / مشترکین / شهروندان

ادارات گاز ناحیه / شهرستان مربوطه پاسخگوی پیشنهادات و انتقادات تلفنی و یا حضوری متقاضیان/ مشترکین / شهروندان خواهند بود . این افراد می تواند در صورت تمایل موارد مورد نظر خود را مستقیماً با تلفن 2412625 روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی مطرح و پیگیر ی نمایند . بدیهی است این واحد مراتب را تا حصول نتیجه اقدام خواهد نمود

هزینه های برقراری انشعاب مشترکین عمده

الف: مشترکینی که آمادگی پرداخت کل هزینه های برقراری انشعاب را دارند.

هزینه های برقراری انشعاب ( حق اشتراک + هزینه انشعاب + سهم مشترک از خط اختصاصی*)ریال

1- ایستگاههای 60 به 2 ، 60 به 60 ، 250 به 250 و 1000 به 1000 پوند بر اینچ مربع

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 1,000,000× 44+(ظرفیت ایستگاه)× 137,500

 

2- ایستگاههای 250 به 60 و 250 به 15 پوند براینچ

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 10,000,000 ×11 + (ظرفیت ایستگاه ) × 137500   

سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی = (طول خط اختصاصی به متر ) × (قطر خط اختصاصی به اینچ) × 44×1,000,000

 

3- ایستگاههای 1000 به 60 و 1000 به 250 پوند بر اینچ

 سهم مشترک از هزینه خط اختصاصی + 10,000,000×55+(ظرفیت ایستگاه ) × 137500

 

4- آبونمان تابث ماهیانه مشترکین عمده ( ریال )

   ظرفیت ایستگاه × 1375

ب: مشترکینی که متقاضی عدم پرداخت هزینه های برقراری انشعاب میباشند(انشعاب آزاد)

- آبونمان ثابت ماهانه (ریال)

(طول خط لوله اختصاصی به متر) ×(قطر خط لوله به اینچ)×880+(ظرفیت ایستگاه )×(ضریب آبونمان ثابت ماهانه عمده + 2200)

توضیح: در صورت پرداخت هزینه های خط اختصاصی توسط مشترک ، آبونمان ثابت ماهیانه برابر است با (ظرفیت ایستگاه )×(ضریب آبونمان ثابت ماهیانه عمده + 2200)

تبصره: سهم هزینه خط اصلی برای نیروگاهها و صنایع بزرگ منظور نگردیده است و بطور موردی بررسی و اعلام هد شد.

                                                                                                                                                                اطلاعات مورد نیاز مشترکین جزء

درخواست نصب شبکه

متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل می نماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز به شبکه مراتب را به متقاضی / متقاضیان اعلام تا نسبت به تهیه نقشه محل مورد نظر از شهرداری اقدام نمایند . واحد مذکور پس از دریافت نقشه تأیید شده شهرداری ، در صورت وجود بروکف خیابان و ساخت و ساز مناسب ، مراتب را به واحد خدمات فنی و مهندسی اعلام تا آن واحد نسبت به طراحی شبکه و تهیه نقشه اقدام نماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات پس از دریافت نقشه طراحی نسبت به اخذ استعلام از سازمانهای آب ، برق ، مخابرات و مجوز حفاری از شهرداری اقدام نموده و پس از دریافت پاسخ استعلامات و مجوز حفاری نسبت به اخذ پیمانکار و اجرای شبکه اقدام خواهد نمود .

درخواست نصب انشعاب (علمک)

   متقاضی / متقاضیان به اداره گاز ناحیه / شهرستان مراجعه و فرم درخواست انشعاب را تکمیل می نماید . واحد نصب انشعابات و تجهیزات براساس درخواست فوق به محل مراجعه و در صورت نیاز و وجود شبکه و سایر شرایط نسبت به تعیین محل علمک اقدام می نماید . متقاضی پس از تعیین محل علمک به اداره گاز ناحیه /دهیاری/بخشداری/ شهرستان مراجعه و فرم استعلام مجوز حفاری را از واحد فوق دریافت و برای اخذ مجوز به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه می نماید ، پس از اخذ مجوز حفاری و ارائه آن به واحد نصب انشعابات و تجهیزات نسبت به نصب علمک طبق نوبت اقدام خواهد شد .

اجرای لوله کشی داخلی

  متقاضی / متقاضیان در صورت وجود علمک گاز می توانند با مراجعه به شرکتهای لوله کشی ( خصوصی ) در سطح شهر و عقد قرارداد اجرای لوله کشی با آنان نسبت به گاز کشی واحد مورد نظر خود اقدام نمایند . شرکت مجری موظف است سیستم لوله کشی گاز را با هماهنگی امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه / شهرستان مربوطه طبق مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان اجرا و نقشه اجرایی را به تأیید بازرس / بازرسین آن سازمان رساند . امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی ناحیه / شهرستان مربوطه موظف است نقشه تأیید شده سیستم لوله کشی گاز متقاضی را تحویل متقاضی / متقاضیان نماید .

بخشی از مقررات و روشهای اشتراک پذیری

 ماده 1- نصب انشعاب و واگذاری اشتراک به منظور تأمین انرژی برای ساکنین ملک بوده ، هییچگونه حقی برای مشترک ایجاد ننموده ، دلیلی بر مالکیت مشترک نمی باشد و شرکت از هرگونه مسئولیت کیفری ، حقوقی و اداری و ادعاهای احتمالی که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی در مراجع قضایی و انتظامی و اداری کشور اقامه گردد مبری بوده و مسئولیت پاسخگویی به عهده مشترک یا قائم مقام قانونی ایشان خواهد بود و شرکت در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت .

 ماده 2- مسئولیت طراحی و اجرای سیستم لوله کشی داخلی و وسایلی که مشترک برای استفاده از گاز فراهم می سازد به عهده وی بوده و مکلف است کلیه شرایط ایمنی استانداردها را براساس مقررات ملی ساختمان  جهت اجرای لوله کشی داخلی و نصب تحهیزات رعایت نماید .

ماده 3- مشترک مکلف است بر اساس مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی و نیز تعرفه های فروش که به تصویب مراجع ذیصلاح میرسد با رعایت ایمنی و استانداردها حداکثرتا میزان تعیین شده در این پیمان از گاز طبیعی استفاده نماید.

ماده 4- مامورین شرکت مجازند با ارائه کارت شناسایی جهت قرائت و تعمیر و تعویض کنتور/ ایستگاه اندازه گیری(در صورت نیاز)از محل بازدید نمایند.چنانچه مشترک به هر عنوان مانع ورود مامورین گردد شرکت مجاز است با اخطار قبلی و کتبی نسبت به قطع جریان گاز اقدام نماید.

ماده 5- مشترک مکلف است آبونمان ثابت ماهیانه و بهای گاز مصرفی خود را طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید.در صورتیکه مشترک وجه صورتحساب را در مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت جریان گاز را قطع خواهد نمود.پرداخت هر گونه مالیات و عوارضی که به مصرف گاز تعلق گیرد بعهده مشترک خواهد بود.

ماده 6- در مواردی که شرکت جریان گاز مشترک را تا رفع علت قطع می نماید در طول مدت قطع . پرداخت آبونمان ثابت ماهیانه الزامی است.برقراری مجدد جریان گاز مستلزم پرداخت هزینه قطع و وصل و تسویه حساب خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای اشتراک پذیری

 الف : حضور مالک یا نماینده قانونی ملک ( وکیل با ارائه وکالت نامه / نماینده وراث با ارائه انحصار وراثت )

ب : اصل سند مالکیت و یا پایانکار ساختمانی معتبر . در صورت عدم سند یا پایانکار ، ارائه مبایعه نامه نیز بلا مانع می باشد

ج : اصل شناسنامه مالک یا نماینده قانونی وی

د : نقشه تأیید شده امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی

 و : قبض گاز همسایه مجاور ( صرفاً همسایه دیوار به دیوار)

نحوه اشتراک پذیری

متقاضی / متقاضیان با در دست داشتن مدارک ذکر شده در بالا به واحد متقاضیان اداره گاز ناحیه / شهرستان محدوده  مورد تقاضا مراجعه و پس از ارائه مدارک و واریز وجوه اشتراک پذیری طبق فیش صادر شده نسبت به امضاء قرارداد اقدام و کارت ( زرد رنگ ) اشتراک خود را دریافت خواهند نمود.( کارت فوق برای اطلاع و مراجعات بعدی به این اداره صادر می گردد ) متقاضی / متقاضیان محدوده های نواحی می توانند پس از دریافت نقشة تایید شده امور بازرسی گاز سازمان نظام مهندسی با سایر مدارک ذکر شده به  مشترکین  مراجعه و نسبت به عقد قرار داد و اشترک پذیری اقدام نمایند.

نصب کنتور و سایر تجهیزات

      اداره گاز ناحیه / شهرستان پس از اشتراک پذیری در پایان همان روز کلیه پرونده ها را به امور مالی آن اداره تحویل تا پس از ثبت اطلاعات مالی هر اشتراک متعاقباً تحویل واحد نصب انشعابات و تجهیزات گردد .

هزینه های برقراری انشعاب در سال 1384

الف: مشترکینی که آمادگی پرداخت کل هزینه های برقراری انشعاب را دارند.

هزینه های برقراری انشعاب به ریال : ( ظرفیت کنتور *128000 )

 

ردیف

حداکثر زیر

بنای مفید

(متر مربع)

حداکثر تعداد واحد

ظرفیت کنتور M3/h

هزینه های برقراری انشعاب(ریال)

 128000 × (ظرفیت کنتور)

1

120*

1

6

768000

2

250

2

10

1280000

3

500

4

16

2048000

4

800

6

25

3200000

5

1300

10

40

5120000

6

2000

15

65

8320000

7

3000

20

100

12800000

8

5000

30

160

20480000

* در مورد کلیه شهرها و روستاها حداکثر زیربنا تا 150 متر مربع و برای مراکز استانها حداکثر زیر بنا تا 120 متر مربع ملاک است

  • مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف خانگی تطابق هر دو مورد حداکثر تعداد واحد  و .حداکثر زیر بنای مفید در جدول می باشد

  • مبنای تعیین ظرفیت کنتور جهت مصارف گرمایشی غیر خانگی تطابق حداکثر زیربنای مفید در جدول می باشد.

سایر خدمات پس از فروش

   صدور المثنی

 مشترکین می توانند در صورت مفقود شدن قبض صادر شده و یا عدم دریافت آن از مامور توزیع ، به اداره ناحیه / شهرستان  مراجعه و درخواست المثنی نمایند . بدیهی است ارائه کارت زرد رنگ اشتراک و یا یک قبض قبلی برای صدور المثنی الزامی است .

  تسویه حساب

 مشترک می تواند با مراجعه به اداره گاز ناحیه / شهرستان آخرین رقم قرائت شده کنتور را ارائه و درخواست تسویه حساب تا تاریخ روز نماید . واحد فوق قبض علی الحساب معادل رقم اعلام شده صادر خواهد نمود ، بدیهی است این اقدام میتواند برای استعلام محضر نیز انجام پذیرد .

 تغییر نام

 مالک جدید می تواند با ارائه اسناد رسمی و احکام قانونی و اسناد مثبته ( مبایعه نامه - بنجاق - فرم تقاضای مالک و ارائه اصل شناسنامه و یا کارت ملی مالک ) که مورد تأیید شرکت باشد تقاضای تغییر نام پرونده را نماید . شرکت پس از احراز هویت و تسویه حساب کامل اقدام به تغییر نام خواهد نمود .پرداخت آخرین قبض صادره الزامی است.

اصلاح صورتحسابهای اشتباه

 در صورت ارائه صورتحسابهای اشتباه توسط مشترک ( اعم از نام - آدرس - سریال کنتور - تاریخ و یا مبالغ مندرج در قبض ) شرکت پس از بررسی نسبت به اصلاح آن اقدام و حتی الامکان صورتحسابی علی الحساب به طور موقت برای مشترک صادر خواهد نمود .

تعویض کنتور خراب

 مشترک مکلف است در صورت از کار افتادن کنتور مراتب را سریعاً به اطلاع شرکت برساند . شرکت موظف است موضوع را بررسی و در صورت صحت ادعا نسبت به تعویض آن اقدام نماید ، خدمت فوق بدون اخذ هزینه خواهد بود . بدیهی است گاز مصرفی ایام فوق طبق نظر کارشناس محاسبه و اخذ خواهد گردید . چنانچه مشترک در صحت کار کنتور تردید داشته باشد می تواند کتباً از شرکت تقاضای آزمایش صحت کارکرد کنتور مزبور را نماید،شرکت پس از دریافت هزینه های مربوطه اقدام به آزمایش لازم خواهد نمود .بهای گاز مصرفی در مدت مذکور از تاریخ قرائت قبلی کنتور یا تاریخ آزمایش قبلی (هر کدام کمتر باشد) با تشخیص شرکت مجدا محاسبه خواهد گردید.

 تغییر تعرفه مصرف و فسخ قرار داد

 چنانچه مشترک اقدام به تغییر کاربری اشتراک نماید باید بلا فاصله مراتب رابه شرکت اطلاع دهد. شرکت موظف است طبق مقررات نسبت به تغییر تعرفه نوع مصرف مشترک اقدام نماید.تعیین تاریخ تغییر و نوع مصرف بعهده کار شناس شرکت خواهد بود . خدمات فوق بدون اخذ هزینه می باشد. مشترک میتواند در صورت قرار گرفتن ملک خود در طرح تخریب و یا نو سازی شهرداری کتبا درخواست فسخ قرار داد نماید .شرکت پس از بررسی لازم و جمع آوری تجهیزات منصوبه و تسویه حساب کامل نسبت به فسخ قرارداد و استرداد بخشی از هزینه برقراری انشعاب مطابق مقررات اقدام خواهد نمود.

 

جابجائی یا جمع آوری علمک گاز

 چنانچه به دلیل تخریب یا نو سازی ملک، محل علمک گاز نامناسب تشخیص داده شود شرکت اقدام به جابجائی یا جمع آوری علمک خواهد نمود.هزینه اقدام مذکور به عهده متقاضی/مشترک میباشد.

وصول مطالبات

 مشترک مکلف است آبونمان ثابت ماهیانه و بهای گاز مصرفی خود را طبق تعرفه های فروش گاز طبیعی در موعد معین در صورتحساب پرداخت نماید. در صورتی که مشترک وجه صورت حساب رادر مهلت تعیین شده پرداخت ننماید شرکت جریان گاز را قطع خواهد نمود. برقراری مجدد جریان گاز پس از تسویه حساب کامل و پرداخت هزینه قطع وصل مقدور خواهد بود.

انجام خدمات در روستاها

 شرکت گاز در روستاهای تحت پوشش فردی را به عنوان گازبان تعیین و نامبرده خدمات قرائت کنتور-توزیع صورت حساب-قطع و وصل گا ز مشترکین را علاوه بر کارهای امدادی انجام میدهد . متقاضی / مشترکین روستائی میتوانند کلیه اطلاعات مربوط به فروش و خدمات پس از فروش را از وی اخذ نمایند.

خدمات واحد امداد

   رفع قطع گاز

 مشترکین می توانند در صورت مشاهده قطع گاز مراتب را از طریق تلفن194  به واحد فوق اطلاع تا در اسرع وقت مامورین نسبت به رفع قطع جریان گاز اقدام نمایند ،هر گونه دستکاری تجهیزات منصوبه توسط مشترک تخلف محسوب و خسارات و حوادث احتمالی به عهده وی خواهد بود. بدیهی است رفع قطع گاز که به دلیل بدهی یا سایر موارد دیگر است باید از طریق مراجعه به امور مشترکین انجام پذیرد.

رفع نشتی از علمک و تجهیزات منصوبه (کنتور،رگلاتور و اتصالات

 در صورت مشاهده هر گونه نشت گاز از علمک و با تجهیزات و اتصالات منصوبه تا کنتور مراتب را سریعا از طریق تلفن 194 به واحد فوق اطلاع تا مامورین مربوطه در اسرع وقت بسبت به رفع آن اقدام نمایند. تا مراجعه مامورین از مشترک /فرد تماس گیرنده در خواست می گردد از هر گونه اقدام بر روی تجهیزات و یا قطعات ذکر شده خودداری نموده واز هر گونه شعله یا جرقه اطراف محدوده فوق جلو گیری بعمل آورد .چنانچه نشتی گاز از شیر اصلی محل کنتورتا مصرف کننده های داخلی (لوله کشی یا اتصالات داخل ملک)باشد باید بلافاصه شیر اصلی محل کنتور قطع و پس از حصول اطمینان از عدم وجود گاز در فضاهای بسته مراتب را به سرویس کاران مجاز در سطح شهر اطلاع ونسبت به رفع آن اقدام نمایند.

رفع حوادث و خسارات به شبکه - انشعابات و تجهیزات منصوبه ( کنتور ، رگلاتور و اتصالات

 از مشترکین و شهروندان محترم در خواست می گردد در صورت مشاهده نشت از شبکه یا انشعاب و یا حفاریهای انجام شده بر روی شبکه های گاز و یا خسارت وارده به هر یک از تأسیسات شرکت مراتب را سریعاً به واحد امداد با تلفن 194 اطلاع نمایند . لازم به توضیح است شبکه های گاز در سطح شهر اعم از فولادی یا پلی اتیلن دارای نوار زرد اخطار بر روی خاک سرند بالای لوله فوق می باشد .

 بررسی پیشنهادات و انتقادات مشترک / متقاضیان / شهروندان

 کلیه مشترکین / متقاضیان / شهروندان محترم می توانند با تماس تلفنی و یا حضوری به ادارات گاز نواحی و شهرستانها مستقیماً پیشنهادات و انتقادات خود را به اطلاع مسئول مربوطه برسانند . در صورت تمایل می توانند موارد مورد نظر خود را با تلفن از طریق روابط عمومی شرکت گاز استان پیگیری نمایند . بدیهی است این واحد مراتب را تا حصول نتیجه پیگیری و اقدام خواهد نمود . توضیح : در روستا ها ساکنین محترم می توانند برای رفع موارد ذکر شده به گازبانان آن روستا مراجعه نمایند.

فرمهای مشترکینفرمهای مشترکین 

طراحی سایت، هاست (هاستینگ)، ثبت دامنه - رادکام