۱۲ تیر ۱۴۰۱ ۱۹:۴۴

«سال تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین»

http://2.179.95.221:8049/support/open.php  
عنوان خدمت نحوه ارائه زیر خدمت راهنمای استفاده از زیر خدمات اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیر خدمت) لینک صفحه دریافت خدمت FAQ SLA شماره تماس و نام واحد پاسخگوی زیر خدمت
عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت) عنوان زیر خدمت(شناسه زیر خدمت)
خدمات امور مشترکین اشتراک پذیری مشترکین جزء (13031670100) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083300 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670100 سوالات متداول هر خدمت بیانیه توافق سطح خدمت  
اشتراک پذیری مشترکین عمده (13031670101) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083299 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670101    
 ارائه قبض المثنی (13031670102) غیر حضوری   http://newbilling.nigc.ir/ http://newbilling.nigc.ir/      
 ارائه استعلام بدهی (تسویه حساب) (13031670103) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083323 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670103      
تغییر نام مشترک جزء (13037670105) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083295 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670105      
اصلاح آدرس مشترک جزء (13031670106) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083278 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670106      
        ثبت رقم کنتور           مشترک جزء      (نبود خوانی) (13031670107) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083290 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670107      
اصلاح قبض مشترکین گاز    (13031670108) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083316 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670108      
تغییر ظرفیت (تغییر لوله کشی/تغییر تعداد واحد) (13031670109) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083325 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670109      
تغییر نوع مصرف مشترکین (13031670110) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083275 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670110      
رفع اشکال قبض گاز (13031670111) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083276 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670111      
تست کنتور گاز (13031670112) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083274 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670112      
نصب علمک (13031670113) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083283 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670113      
جمع آوری تجهیزات (تخریب و نوسازی) (13031670114) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083277 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670114         
جابجایی علمک (13031670115) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083282 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670115      
قطع جریان گاز مشترکین (13031670116) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083281 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670116      
وصل مجدد جریان گاز مشترکین (13031670117) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083280 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670117      
ارائه جزئیات محاسبه صورتحساب (13031670118) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083279 http://billing.nigc.ir/gasPrice/      
تفکیک کنتور گاز (13031670119) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083212 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670119      
اقاله/فسخ قرارداد (13031670120) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083226 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670120      
تعویض کنتور گاز (13031670121) غیر حضوری   https://khadamat.mardom.ir/Service/Details?ServiceId=190918083225 http://2.179.95.221:8049/support/open.php?id=13031670121