شرکت گاز استان مرکزی|نواحی گازرسانی|ناحیه گازرسانی جاورسیان

ناحیه گازرسانی جاورسیان

ناحیه گازرسانی جاورسیان

آدرس ناحیه:شهرجاورسیان بلوارشهیدچمران
نام و شماره تلفن وفکس رئیس ناحیه: مهدی کریمی
پست الکترونیک رییس اداره :
شماره مشترکین:35643641شماره امداد35643615(1949)
 بخش قره چای به مرکزیت فعلی شهرجاورسیان درسال85-84عملیات شبکه گذاری وگازرسانی به آن آغازشد،درتاریخ2/6/1387باتصویب هیاءت دولت ازدهستان جاورسیان به شهرتغییریافت،این ناحیه گازرسانی درحال حاضردارای 10ایستگاه تقلیل فشار(تی،بی،اس) ،دارای49501مترخطوط تغذیه و246742مترشبکه توزیع پلی اتیلن،حدود7000انشعاب،تعداد31نفرپرسنل اداری وگازبان ودرنهایت تعداد9250مشترک،که حدود98درصدازجمعیت شهری وروستایی ناحیه ازنعمت گا زطبیعی برخوردارهستند.
اطلاعات جغرافیایی:این ناحیه درمجاورت نواحی گازرسانی توره وخنداب می باشد،که درمسیرجاده اصلی شهرستان خنداب به صورت طولی ازروستای دهشیرخان آغازوتاروستای استوه ادامه پیدامی کند،شهرجاورسیان درفاصله55کیلومتری شهرستان اراک ودر18کیلومتری شهرستان خنداب قراردارد،مساحت ناحیه گازرسانی700کیلومترمربع ،دارای دودهستان و37روستامی باشد(شامل6000جمعیت شهری و30000جمعیت روستایی) وشغل اغلب مردم ساکن دراین ناحیه کشاورزی ودامداری است.

تاریخچه شهرجاورسیان:بابررسی اسنادتاریخی قدمت منطقه جاورسیان به چهارهزارسال پیش می رسد، این شهردرسمت راست رودخانه قره چای قرارگرفته است،یاقوت درکتاب معجم البلدان ازمحمدبن النجارالحافظ نقل می کند:جاورسیان یکی ازبزرگترین وقدیمی ترین روستاها،درزمان ابوموسی اشعری می باشد،موقعیت وکهنگی آثارواقع بودنش درمرزاصفهان آن روزبوده است. قریه جاورسیان ممکن است، محل اولین زدوخوردفاتحین اصفهان قرارداشته،که بعدازخرابی،دوباره به نام آن بنا شده است. اهالی قدیم به زبان عامه به آن(گورسین)می گفتنند،وبعد از آن جاورسان،وبعد ازتغییراتی به آن جاورسیان می گویند.