شرکت گاز استان مرکزی|نواحی گازرسانی|ناحیه گازرسانی هندودر

ناحیه گازرسانی هندودر

 

مسئول ناحیه : سعید کارخانه

آدرس ناحیه : هندودر بلوار شهید سلیمانی

شماره تلفن : 08638424078

 شماره فاکس: 08638424078