تاریخچه و معرفی شرکت گاز استان مرکزی

تاریخچه و معرفی

شرکت گاز استان مرکزی در تاریخ 1377/9/29 بصورت شرکت سهامی خاص تأسیس شده و در تاریخ 1383/7/27طی شماره 5777 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی اراک به ثبت رسیده است. مرکز اصلی شرکت در اراک و حوزه فعالیت و ادارات وابسته به آن در استان مرکزی واقع است. ضمناً طبق مصوبه مورخ 1388/12/22هیأت واگذاری، شرکت ملی گاز ایران (هلدینگ گاز) مشمول واگذاری به بخش غیر دولتی شده، بر اساس آخرین تغییرات و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1390/9/22(ثبت در روزنامه رسمی 1390/12/3) مبنی بر اصلاح بخشی از مواد اساسنامه، شرکت گاز استان مرکزی به عنوان شرکت فرعی شرکت توزیع گاز ایران می باشد و صد در صد سهام، متعلق به شرکت مزبور است. شرکت توزیع گاز ایران نیز شرکت فرعی شرکت ملی گاز ایران می باشد. همچنین شرکت فاقد محیط رقابتی در کسب و کار بوده و ماموریت گازرسانی به کل استان بر عهده دارد که مدل سازمانی شرکت طبق جدول شماره 1 تشریح شده است. زمینه فعالیت شرکت طبق اساسنامه:

الف) دریافت، توزیع، خرید و فروش و حق العمل کاری گاز طبیعی با رعایت مقررات و قوانین مربوطه.

ب) حفظ، نگهداری و اداره عملیات مربوط به خطوط انتقال فرعی شبکه های تغذیه و توزیع گاز ایستگاههای تقلیل فشار ایستگاههای اندازه گیری.