جزییات مناقصه و مزایده

فروش تعدادی از اقلام مازاد (بدنه فیلتر و اریفیس) موجود در انبار مرکزی

مزایده

03-01

گاز استان مرکزی

گاز استان مرکزی

آگهی دعوت به فراخوان مزایده عمومی نوبت اول (1-02-1403)

- شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد تعدادی از اقلام مازاد (بدنه فیلتر و  اریفیس)  موجود در انبار مرکزی خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

ردیف

شرح کالا

رمز کالا

واحد کالا

مقدارکالا                   (تقریبی میباشد )

قیمت واحد ( ریال )

قیمت کارشناسی          ( ریال )

1

بدنه فیلتر 6 اینچ کلاس 150

4300000009

دستگاه

8

570.000.000

4.560.000.000

2

بدنه فیلتر 3 اینچ کلاس 600

4300000027

دستگاه

3

440.000.000

1.320.000.000

3

بدنه فیلتر 4 اینچ کلاس 150

4300000005

دستگاه

2

420.000.000

840.000.000

4

بدنه فیلتر 2 اینچ کلاس 300

4300000019

دستگاه

7

300.000.000

2.100.000.000

5

بدنه اریفیس میتر 10 اینچ

6000000003

دستگاه

1

600.000.000

600.000.000

6

بدنه فیلتر 3 اینچ کلاس 300

4300000002

دستگاه

1

400.000.000

400.000.000

7

بدنه فیلتر 2 اینچ کلاس 300

4300000001

دستگاه

5

300.000.000

1.500.000.000

8

بدنه فیلتر 3 اینچ کلاس 600

4300000004

دستگاه

3

440.000.000

1.320.000.000

مجموع

12.640.000.000

محل و مهلت دریافت اسناد مزایده: محل دریافت اسنادمزایده، سامانه "ستاد" www.setadiran.ir  و مهلت دریافت اسناد حداکثر تا ساعت 14 مورخ 20/02/1403 مـی‌باشد.

مهلت ارسال پیشنهادها: مهلت ارسال پیشنهادها تا ساعت 14 روز دوشنبه 31/02/1403 از طریق سامانه ستاد می باشد. همچنین مزایده گران باید ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کارمزایده را به صورت فیزیکی حداکـثر تا ســاعت سیزده و سی دقیقه روز دوشنبه 31/02/1403 به دفتر حراست گاز استان مرکزی واقع در طبقه سوم ساختمان مرکزی شرکت گاز استان مرکزی به آدرس اراک، خیابان امام خمینی (ره)، تحویل و رسید دریافت نمایند.

میزان سپرده شرکت درفرآیند ارجاع کار مزایده  به میزان پنج درصد قیمت کارشناسی برای اقلام مورد نظر می باشد که لازمست طبق شرح دعوتنامه تهیه گردد.

زمان بازدید از اقلام مورد مزایده، با اخذ نامه از امور قراردادهای شرکت گاز استان مرکزی در مورخ 27/01/1402  تا 25/02/1402  از ساعت 9 صبح الی 11 ظهر و محل بازدید، انبار شرکت گاز استان مرکزی واقع در کمربندی شمالی جنب دانشگاه پیام نور می باشد. جلسه گشایش پاکتهای مزایده راس ساعت 8 صبح  روز یکشنبه 06/03/1402  خواهد بود.

                                                                                                                                                             روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی