شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

استقرارمرکزکنترل امداد و سامانه امداد مکانیزه 194درشرکت گازاستان مرکزی

استقرارمرکزکنترل امداد و سامانه امداد مکانیزه 194درشرکت گازاستان مرکزی
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی ازاستقراروپیاده سازی مرکز کنترل امدادگازوسامانه امدادمکانیزه194درسال گذشته درسطح شهرستان اراک باهدف افزایش سرعت وکیفیت خدمات رسانی به مشترکین خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی ضمن تشکراز دست اندرکاران این پروژه درشرکت گازاستان وباتاکید برروندصعودی پاسخگویی فوری به درخواست های مردمی گفت : تمامی مشترکین استانی می توانندبه صورت شبانه روزی باسامانه   گویا ومکانیزه 194تماس حاصل نموده تاکارشناسان واحد امداد این شرکت درکمترین زمان ممکن درمحل موردنظرحضوریافته وجوابگوی مطالبات مشترکین ورفع مشکل آنان باشند.براساس همین گزارش حمیدرمضانی معاون بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی ازراه اندازی خطوط E1 شماره تلفن194وسیستم ضبط مکالمات ونیز استقرارسامانه ثبت حوادث به صورت مکانیزه درمرکز کنترل امدادمستقردرستاد استان خبرداد.رمضانی افزود:مدیریت ناوگان اکیپ های امدادی بانصب موقعیت یاب(GPS)،ثبت وضبط مکالمات ،زمانهای دریافت وارسال ،انجام کاربه صورت مکانیزه وهمچنین رصدآنلاین عملکرد ایستگاههای حیاتی استان ،ازدیگرامکانات این مرکز می باشد.ایشان همچنین تهیه گزارشات مختلف درخصوص تماسها وخدمات صورت پذیرفته به مشترکین وتحلیل های موردنیاز رابه عنوان مهمترین ویژگی دیگراین سامانه هوشمند نام بردوگفت:این امکان موجب کاهش هزینه،افزایش سرعت واکنش درمقابله باحوادث وبحرانها،افزایش صحت تحلیل های آماری وبهره گیری هرچه بیشتر ازنتایج حاصله،مدیریت ناوگان امدادی ،پاسخگویی دقیق درراستای تکریم ارباب رجوع،افزایش رضایتمندی مشترکین واعتمادمردم به خدمتگزاران خودمی شود.معاون بهره برداری شرکت گازاستان مرکزی عملکرد مرکز کنترل امدادگازوسامانه امدادمکانیزه194 را در سال98چنین ترسیم نمود:اولویتهای پیام بصورت عادی  7359  مورد وبه صورت فوری  24610  مورد وبه  صورت خیلی  فوری239 موردبوده که درمجموع32208مورد جهت  رسیدگی وخدمات رسانی به این واحد ارسال گردیده که دراسرع وقت به مشترکین محترم ومردم شریف شهرستان اراک پاسخگویی داده شده است.ایشان درپایان خاطرنشان کردکه سامانه امدادمکانیزه 194درفازاول درسطح شهرستان اراک استقراریافته وبزودی درکل استان مرکزی گسترش می یابد.

سه شنبه ۶ خرداد ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید