شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

نشت یابی بیش از 8700کیلومترازخطوط تغذیه وتوزیع گازاستان مرکزی

نشت یابی بیش از 8700کیلومترازخطوط تغذیه وتوزیع گازاستان مرکزی
درشش ماهه نخست سالجاری صورت پذیرفت:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:درراستای بهره برداری ایمن ،شناسایی وکنترل خطرات و  ریسک ها،اجتناب ازبروز حوادث و همچنین تطابق هرچه بیشتر امورو فعالیت ها با استانداردهای شرکت ملی گازایران ،درشش ماه اول سال 1399نشت یابی خطوط فلزی تغذیه به  مقدار1100کیلومترومقدار 7600کیلومتر شبکه توزیع  پلی اتیلن  یعنی70درصد ازکل شبکه استان انجام گردیده که  تعداد 408 موردنشت زیرزمینی وتعداد8372موردنشت فوقانی کشف گردید.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی ،محمدرضاسمیعی درادامه گفت:درشش ماه ابتدایی سالجاری بازرسی ازپروژه های درحال اجرابه تعداد16موردبه صورت سرزده ،بازرسی ازعملکردوکارآیی تعداد414  ایستگاه تقلیل فشارگاز،ضخامت سنجی وتست هیدرواستاتیک تیوپ هیتر7 ایستگاه، تقلیل فشاروبازرسی از 48 محموله اقلام گازرسانی درکارخانجات تولیدی از  فعالیت های واحد بازرسی فنی گازاستان مرکزی می باشد.مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی درپایان بااشاره به اهمیت تامین ایمن واستمرارپایداری جریان گازبرای مشترکین واهمیت نگهداری ومراقبت ازتاسیسات گازداربویژه تاسیسات مدفون ،برلزوم  بازرسی های مداوم ومستمرازتاسیسات گازتوسط واحدبازرسی فنی تاکیدکردواظهارداشت:این بازرسی هاباعث افزایش ضریب ایمنی وجلوگیری از خطرات احتمالی ،جلوگیری ازهدررفت گازوکاهش آلودگی زیست محیطی شده وتاثیربه سزایی درحفظ وصیانت ازگازطبیعی به عنوان سرمایه ملی دارد.

چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید