شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

شرکت گازاستان مرکزی موفق به اخذگواهینامه استاندارد ایزو 10015 گردید.

شرکت گازاستان مرکزی موفق به اخذگواهینامه استاندارد ایزو 10015 گردید.
سمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:به منظورانطباق کامل سیستم مدیریت آموزشی این شرکت باالزامات استاندارد ایزو10015 ودرراستای ارتقای سطح دانش ،مهارت ودستیابی به حداکثرتوانمندی وبهبودعملکردسرمایه های انسانی ،این شرکت موفق به اخذگواهینامه 10015:2019ISOگردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی درهمین راستا ،محمد خراسانی   رئیس آموزش شرکت گازاستان مرکزی گفت:واحدآموزش ازابتدای سال1398تمامی فعالیتهای خوداعم ازنیازسنجی،برنامه ریزی ،اجراونظارت وارزشیابی دوره های آموزشی رابراساس استانداردISO10015دردستورکارخود قرارداد.ایشان درادامه گفت:واحد آموزش شرکت گازاستان مرکزی همچنین بازنگری روش اجرایی آموزشی ،ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی براساس مدل کرک پاتریک وبازنگری شناسنامه های آموزشی رادردستورکارقراردادوپس از انجام ممیزی خارجی درتاریخ هفتم تیرماه سال جاری ،موفق به دریافت گواهی نامه ISO10015:2019ازموسسه  MTIC INTERCERTگردید.

چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید