شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

عملکرد شرکت گاز استان مرکزی درحوزه بهداشت در راستای مقابله با ویروس کرونا

عملکرد شرکت گاز استان مرکزی درحوزه  بهداشت در راستای مقابله با ویروس کرونا
مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی اقدامات انجام شده درشش ماهه نخست سال در حوزه بهداشت شرکت راتشریح نمود:

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضا سمیعی درخصوص اقدامات انجام شده در حوزه بهداشت گفت :مهمترین اقدامات صورت پذیرفته در شش ماهه نخست سال 1399 به منظورراههای پیشگیری ازویروس کرونا خریداری وارائه ماسک به صورت مستمربه پرسنل ،خریداری وتوزیع ژل ضدعفونی کننده در کلیه اتاقهای شرکت،تغییرسیستم کارت ساعت ازحالت انگشتی به کارتی توسط واحدخدمات کارکنان ،ارائه الکل جهت ضدعفونی دردوشکل نظافت دست ونظافت سطح،خریداری دستگاه استندهوشمندتب سنج جهت پنج ساختمان شرکت ،خریداری دستگاه پالس اکسیمترجهت کنترل اکسیژن خون پرسنل متقاضی،ضدعفونی مستمروسایل وکف اتاقها راهروهاوتمامی سطوح مشترک به صورت روزانه،ضدعفونی ونظافت مستمرسرویسهای بهداشتی ازروشهای پیشگیرانه کرونادر این شرکت می باشد. در ادامه این گزارش محمدصادق یعقوبی  رییس HSE شرکت گاز استان مرکزی گفت :جهت جلوگیری ازگسترش ویروس کووید19انجام برخی از کارهابسیارضروری بوده است که ازجمله تهیه ونصب پوستر،بنروبروشوردرخصوص مباحث آموزشی وجلوگیری ازکرونا،ارسال پیامهای آموزشی ،هشداردهنده ،وپیش گیری ازشیوع کروناازطریق اتوماسیون اداری وکانالهای مجازی مرتبط ،همکاری وتشریح عملکردبابازرسین مرکزبهداشت واستانداری،همکاری باسازمان بهداشت ودرمان صنعت نفت جهت جلوگیری وکنترل بیماری کرونا.وی درادامه افزود : از دیگر اقدامات صورت گرفته در راستای ترویج فرهنگ دوران کرونایی اجرای کلیه پروتکلهاودستورالعمل های اعلام شده ،انجام معاینات دوره ای بارعایت کلیه پروتکلهای بهداشتی درمحل ساختمان مرکزی،پاسخگویی به سئوالات وابهامات کارکنان درخصوص نحوه استفاده ازخدمات بهداشت ودرمان صنعت نفت جهت بیماری کروناومعرفی کارکنان مشکوک به بیماری به کلینیک صنعت نفت جهت معاینه وپیگیری های لازم ازاقدامات بهداشت این شرکت درشش ماهه نخست سال99می باشد.

شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید