شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

گازرسانی به 820 واحدتولیدی،صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاددردستورکارگازرسانی قرار گرفته است

گازرسانی به 820 واحدتولیدی،صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاددردستورکارگازرسانی قرار گرفته است
محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : درنیمه نخست سال جاری تعداد42واحد تولیدی ،صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد با اجرای 35 کیلومترشبکه تغذیه وتوزیع گازدارشده که بااحتساب آن،تعداد واحدهای تولیدی، صنعتی بهره مند به 477 واحد رسیده وباجایگزینی گازبه جای سوخت مایع به میزان 35میلیون و305هزار لیتردرسال درمصرف سوخت مایع صرفه جویی شده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی سیدامیر قائم مقامی رئیس برنامه ریزی وکنترل این شرکت درادامه گفت:با توجه به ماموریت این شرکت در سال جهش تولید، هم اکنون گازرسانی به 148واحد تولیدی،صنعتی دردست اجرا می باشد و به حول وقوه الهی درصورت تحقق برنامه تاپایان سال99، تعداد واحدهای صنعتی مشمول مصوبه شورای اقتصاد وبهره مند ازگاز به حدود 627 واحدخواهدرسید که با احتساب موارد جدید 76درصد از واحدهای صنعتی مشمول تاپایان سال به شبکه گاز سراسری متصل خواهند شد.وی درپایان افزود: میزان پوشش گازطبیعی درسطح خانوارهای استان 96 /99 درصد می باشد وتا پایان سال جاری تمامی روستاهای حائز شرایط قانونی دراستان نیز ازنعمت گازطبیعی برخوردارخواهندبود.

یکشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید