شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

معافیت ازپرداخت هزینه وانشعاب گاز اماکن مذهبی وآموزش وپرورش در6ماهه نخست سال

معافیت ازپرداخت هزینه وانشعاب گاز اماکن مذهبی وآموزش وپرورش در6ماهه نخست سال
درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی شرکت گاز استان مرکزی صورت پذیرفت:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی خبر از معافیت پرداخت هزینه وانشعاب گاز اماکن مذهبی وآموزش وپرورش درحدود هفت میلیارد و 450میلیون ریال در6ماهه نخست سالجاری داد. به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت : مطابق با دستورالعمل سازمان برنامه وبودجه کشوروبراساس مفاد قانون بودجه سال1399مبلغ دومیلیارد و293میلیون ریال بخشودگی گازبهاءجهت واحدهای آموزش وپرورش درنظرگرفته شد. براساس همین گزارش احمدرضامظاهری رییس امورمالی شرکت گازاستان مرکزی درخصوص موضوع فوق گفت: براساس ماده  13قانون مقررات مالی دولت ابلاغی ریاست محترم جمهوری ،منحصرا" فضاهای اصلی اماکن مذهبی مصرح درقانون اساسی ازپرداخت هزینه مصرف گازطبیعی معاف می باشند وبراساس همین قانون نزدیک به پنج میلیارد و157 میلیون ریال درشش ماهه نخست سال جاری شامل بخشودگی قرارگرفت. برپایه همین گزارش ایشان درادامه گفت:جمعاحدود هفت میلیارد و 450میلیون ریال ازسهم بخشودگی اماکن مذهبی وهمچنین آموزش وپرورش ازقوانین وبندهای الحاقیه مطروحه شامل بخشودگی ازپرداخت به شرکت گازاستان مرکزی گردیدند.

شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید