شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

بررسی چالشهاوموانع پروژه های گازرسانی شرکت گازاستان مرکزی انجام پذیرفت

بررسی چالشهاوموانع پروژه های گازرسانی شرکت گازاستان مرکزی انجام پذیرفت
طی برگزاری جلسه مدیریت پروژه ها صورت پذیرفت:

  جلسه مدیریت پروژه های اجرایی شرکت گازاستان مرکزی درسالن کنفرانس این شرکت، باحضور واحدهای مرتبط بمنظور رفع مشکلات اجرای پروژه های گازرسانی استان برگزارگردید. به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی دراین جلسه که باحفظ رعایت پروتکلهای بهداشتی برگزارشد، محمدرضا سمیعی مدیرعامل این شرکت گفت: دراین جلسه چالشهاوموانع    پروژه های گازرسانی این شرکت درسطح استان، مورد بررسی وچاره اندیشی قرار می گیرد وحدودپنجاه پروژه عمرانی گازرسانی که هم اکنون درسطح استان درحال اجرا است مورد بررسی قرارگرفته وموانع وچالشهای پیش رو،مطرح وتصمیمات لازم اتخاذگردید.درادامه سیدامیرقائم مقامی رییس  برنامه ریزی شرکت گازاستان مرکزی گفت: ازحدودپنجاه پروژه عمرانی گازرسانی دردست اجرا؛ حدودسیزده پروژه به اتمام رسیده وسایر پروژه هامطابق برنامه زمان بندی شده درحال پیشرفت می باشد، که دراین جلسه ضمن بررسی مسایل اجرایی ، تامین بموقع کالای مورد نیاز، تحصیل اراضی مسیر پروژه وبودجه های موردنیازاین پروژه ها نیزموردبحث وبررسی قرارگرفت.شایان ذکراست جلسات مدیریت پروژه بمنظور حصول اطمینان از تطابق اجرا وبرنامه ریزی پروژه ها دراین شرکت به طورمنظم برگزار می گردد.


سه شنبه ۹ دی ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید