شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

جلسه معارفه رئیس هیئت مدیره شرکت گازاستان مرکزی برگزارگردید.

جلسه معارفه رئیس هیئت مدیره شرکت گازاستان مرکزی برگزارگردید.
همزمان با روز نهم ودهم دیماه سال جاری ،دویست وهشتادونهمین جلسه هیئت مدیره شرکت گازاستان مرکزی ،بامعارفه آقای اشرفی بعنوان ریاست جدیدهیئت مدیره و همچنین معارفه آقایان صادقی وکاظمی به عنوان اعضای جدید هیئت مدیره برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی دراین جلسه که با حضوراعضای هیئت مدیره درسالن کنفرانس این شرکت برگزارگردید،پس ازقرائت آیاتی چند ازقرآن کریم، محمدرضاسمیعی مدیرعامل ونائب رییس هیئت مدیره شرکت ضمن معرفی رییس واعضای هیئت مدیره ، عملکرد شرکت گازاستان مرکزی راتشریح نمودند.براساس همین گزارش طی بازدید اشرفی رئیس هیئت مدیره،سمیعی مدیرعامل وسایراعضای هیئت مدیره ازواحدهای مستقردرستاد،تواناییها وعملکردوکمبودهای هرواحدموردبحث وتبادل نظرقرارگرفته وراهکارهایی جهت رفع موانع پیش روی ارائه گردید.برپایه این گزارش مجموعه بازدیدکننده سپس جهت بررسی روندپیشرفت پروژه های دردست اقدام ضمن بازدیدازروندکاروپروژه های موجود،به چگونگی پیشرفت موردنظرپرداخته ودرادامه نیزهیئت بازدیدکننده به ایستگاه تقلیل فشاروهمچنین انبارکالاعزیمت نموده وازجریان وچگونگی روندوپیشرفت کارها قرارگرفتند.

شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید