شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

پاکسازی نواحی شرکت گاز ازالمنت فیلترهای مستعمل وبشکه های خالی ادورانت وضدیخ

پاکسازی نواحی شرکت گاز ازالمنت فیلترهای مستعمل وبشکه های خالی ادورانت وضدیخ
درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی شرکت گازصورت می پذیرد:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: به منظوررعایت الزامات مدیریت پسماندها،باهماهنگی ونظارت مستقیم امورHSEدرنواحی تحت پوشش این شرکت ازپسماندها پاکسازی به عمل آمد.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:کلیه پسماندهای مذکورازسطح نواحی جمع آوری گردیده وفرآیند تخلیه کامل باقیمانده موادبودارکننده وپیش بوزدایی از   بشکه های ادورانت توسط عوامل اجرایی شرکت مانا زیست گسترسپاهان دریکی ازایستگاههای  CGS استحصال گردیده وبه بهره بردار تحویل گردیدکه ازهدررفت حجم قابل توجهی ازاین ماده ارزشمند وارداتی وضرراقتصادی ناشی ازآن جلوگیری به عمل آید.براساس همین گزارش سمیعی درادامه گفت: بااجرای طرح تخلیه کامل این بشکه ها،علاوه برکاهش ریسک ناشی ازاحتمال نشت یاریزش ادورانت درحین حمل ونقل وپیشگیری ازمشکلات متعاقب آن ،ازمصرف حجم قابل توجهی ازموادشیمیایی به منظوربوزدایی وخنثی سازی مطابق دستورالعمل وتولیدحجم بالای لجن درحوضچه های تبخیرنیزجلوگیری شده است که ازجنبه زیست محیطی قابل توجه می باشد.ایشان افزود:کلیه پسماندها جهت انجام فرآیند بوزدایی ازبشکه های ادورانت ، شستشوی   بشکه های ضدیخ وبازیافت المنت فیلترها ،توسط پیمانکار به سایت مربوطه این شرکت واقع دراستان اصفهان منتقل گردیدند.

چهارشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید