شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

اولویت گرمایش خانگی برمصارف صنعتی غیرضروری درفصول سردسال

اولویت گرمایش خانگی برمصارف صنعتی غیرضروری درفصول سردسال
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:واحدهای صنعتی پرمصرف گازنسبت به تامین سوخت جایگزین درفصول سردسال بایستی اقدام نمایند.

سمیعی افزود:تامین گازخانگی درفصل زمستان دراولویت قرارداردومشترکین پرمصرف صنعتی نسبت به تامین سوخت جایگزین خودبایستی اقدام نمایند.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی ،محمدرضاسمیعی بااشاره به اینکه مشترکین خوش مصرف می توانند از بهره ی رایگان شدن تعرفه گازبهره مندگردند ،ادامه داد:به موجب تصمیم دولت مقررگردیدکه مشترکین گازطبیعی بخش خانگی که مصرف گازآنهادردوره زمانی 16 آبان تا15 اسفندماه هرسال ،نسبت به دوره مشابه سالهای 96تا97درمیانگین دمای یکسان دوره صورتحساب ،بیش ازده درصدکاهش یابد،مشمول تخفیف(پاداش صرفه جویی درمصرف گازطبیعی )معادل 15درصدگازبهای صورتحساب دوره شوند.براساس همین گزارش واحدهای پرمصرف بایدنسبت به تامین سوخت جایگزین اقدام نموده ودرقراردادفی مابین شرکت گازاستان مرکزی وصنایع به صورت مشخص درباره قطع گازدرزمان افت فشار درفصل سردتاکیدشده است.وی اشاره کرد:جهت جلوگیری ازافت فشارگازخانگی ،درشرایط لزوم به صورت مقطعی مجبوربه قطع گازصنایع خواهیم بودواین موضوع ومشکل ایجادشده راازطریق فرمانداران ومسئولین سیاسی منتقل میکنیم.سمیعی خاطرنشان کرد:به صورت کلی تولیدکنندگان وفعالین صنعتی درمجموع بایدبرای رفع نیازهای مقطعی خودسوخت دوم دراختیارداشته باشندودرایام فصل سردسال ،شرایط متفاوت تری خواهندداشت.مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی درپایان ضمن تشکرازمردم فهیم این استان به جهت رعایت الگوی مصرف بهینه،گفت:باتوجه به برودت هوا،مردم باادامه همکاری خوددراستفاده ازگازطبیعی ،کمال صرفه جویی رادرمصرف این نعمت الهی به عمل آورده تابدین وسیله ازطرفی گازاستان رادرارائه خدمات هرچه بهتر به منظورتامین گازبه اقصی نقاط این استان یاری کرده وازطرف دیگر،زمینه سازاستمرارجریان گازدرسایرنقاط کشورباشند.

سه شنبه ۲۳ دی ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید