شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

جلسه ویدیوکنفرانس واحد HSE شرکت گازاستان مرکزی برگزارشد

جلسه ویدیوکنفرانس واحد HSE شرکت گازاستان مرکزی برگزارشد
باحضورمحمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی،معاونین ایشان،رییس و کارکنان واحد HSE، بررسی عملکرد سه سال اخیرواحد HSE به صورت ویدئو کنفرانس درسالن کنفرانس ستاد برگزارشدوهریک ازبخشهای مستقر دراین واحد به موانع وچالشهای پیش روی مربوط به خود،راهکارهایی راجهت برون رفت ازمشکلات بیان کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی ،دراین جلسه محمدی رئیس پدافندغیرعامل این شرکت ازمانورهای برگزارشده ،اقدامات سایبری،مقاوم سازی تاسیسات وتجزیه وتحلیل وآنالیزآنهاگزارشی ارائه نمود وراهکارهایی راجهت رفع چالشهاوجلوگیری ازبه حداقل رساندن خسارات مالی وجانی دربرابرتهدیدات طبیعی وغیرطبیعی وانسان ساز  پیش روی ارائه داد.همچنین بیگ محمدی مسئول بهداشت شرکت اهم اقدامات بهداشت صنعتی رادرحوزه اندازه گیری بهداشتی،معاینات دوره ای ،بهداشت عمومی وارتقاءسلامت کووید19،فوریت های پزشکی ،کمیته های سلامت موردبررسی قرارداد.درادامه ضیغمی مسئول حفاظت محیط زیست شرکت ازاهم اقدامات انجام شده درموضوع پسماندهای عادی،صنعتی،ویژه وعفونی، مدیریت پسابهای بهداشتی، مدیریت کربن، پایش آلاینده ها استقرارسیستم محیط زیست، نگهداشت فضای سبزموجود،وبرگزاری آموزش های محیط زیستی درسازمان اشاره کرد.درآخرپرویزمیرزایی رییس ایمنی وآتش نشانی شرکت به تشریح فعالیتهای جاری ازجمله انجام عملیات بوسنجی دردوره  سه ماهه ، نظارت برعملیات های تهیه وسایل حفاظت فردی جهت کلیه نیروهای شاغل(رسمی-قراردادمستقیم-ارکان ثالث)مطابق بااستانداردهای موجود، همکاری باواحدآموزش به منظوربرگزاری کلاسهای آموزشی پیش بینی شده ، بازدیدازپیمانکاران شاغل درسطح استان مرکزی، شناسایی وبازنگری کلیه مخاطرات ایمنی باحضورپرسنل نواحی وواحدهای ستادی ونگهداشت سیستمهای مدیریتی    وایزو45001 وهمچنین بازدیدونظارت برکپسولهای آتش نشانی پرداخت.

دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید