شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

درپنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت از مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی تقدیر به عمل آمد

درپنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت از مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی تقدیر به عمل آمد
درپی برگزاری پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی (CSR)صنت نفت که به صورت ویدئوکنفرانس برگزارشد، حسن منتظرتربتی معاون وزیرومدیرعامل شرکت ملی گازایران ورئیس همایش وهمچنین سیدامیرطالبیان مشاوراجتماعی وزیرودبیرهمایش باارسال لوح سپاس ازمحمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی به خاطرفعالیت وعملکرد درحوزه مسئولیت اجتماعی شرکت،تقدیروتشکربه عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی دراین سپاسنامه چنین آمده است :احتراما تلاش های جنابعالی وهمکاران درزمینه مسئولیت اجتماعی شرکت را ارج نهاده وسپاسنامه پنجمین همایش مسئولیت اجتماعی صنعت نفت رابه خاطر تدوین وارائه گزارش عملکردمسئولیت اجتماعی شرکت به حضورتان اهدا می نماییم آرزومندیم درمسیربالندگی فعالیت شرکت وتوسعه مسئولیت اجتماعی آن،به توفیقات روزافزون دست یابید.

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید