شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

فرهنگ سازی مصرف صحیح راهی برای تداوم بهره برداری آیندگان ازانرژی گازاست

فرهنگ سازی مصرف صحیح راهی برای تداوم بهره برداری آیندگان  ازانرژی گازاست
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: همانگونه که دفاع ازمیهن اسلامی وظیفه تک تک افراداین کشورباهررنگ ونژاد است ، استفاده صحیح وبهینه ازمنابع انرژی وذخایرآن نیزبرعهده همه افراداین مرزوبوم می باشد وبافرهنگ استفاده صحیح وبجا،این انرژی سالم رامی توان به آیندگان هدیه کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود : ایران  رتبه دوم ازلحاظ ذخایرگازی جهان رادارامی باشد  ولی این بدان معنا نیست که هرچقدربخواهیم  ازآن بهره برداری کنیم ویا بی رویه ازآن استفاده کنیم ویاحتی آنراهدر دهیم ، بلکه بایستی این ارث گرانمایه راکه دردست مابه امانت است ، به نسلهای آینده انتقال دهیم.سمیعی درادامه بااشاره به اینکه منابع انرژی برگشت پذیرنیست  وامروزاگرقدر آنرا ندانیم وبی رویه مصرف کنیم،نسلهای آینده دچارمشکل سوخت وانرژی خواهند شد، گفت: مادربرابرآیندگان مسئول هستیم وتداوم روندافزایشی درمصرف،می تواند صدمات جبران ناپذیری به ذخایرگازی که برای دیگرنسلهانیزحفظ شود، بزند.وی درادامه گفت:درقرآن مجید نیزبه عدم اسراف تاکیدشده ،ضمن اینکه درجایی دیگرآمده(کلکم راع وکلکم مسئول)یعنی همه ی مادرقبال مسائل ومشکلات وآنچه دراطرافمان می گذرد،مسئول هستیم واین مختص بخش خاصی ازجامعه نیست بلکه همه جامعه رادربرمی گیردوهمه ی ما شهروندان این کشورباهرنژادوزبان وظیفه حفظ ونگهداری این نعمت بزرگ راداریم.

چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید