شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

خدمت رسانی به مردم وتوسعه گازرسانی یکی ازشاخصه های عدالت اجتماعی است

خدمت رسانی به مردم وتوسعه گازرسانی یکی ازشاخصه های عدالت اجتماعی است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: استان مرکزی بعنوان اولین استان سبز ازلحاظ پوشش گازرسانی در کشور محسوب می شود

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : پس ازپیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی درایران ، توسعه گازرسانی وخدمت رسانی به مردم شریف وبزرگوار این مرزوبوم ،درشهرها وروستاها به ارمغان آورده شد واین مهم شکل نمی گرفت  مگربه منابع عظیم پایدار، نیروی انسانی توانمند، دانش فنی بومی شده وهمت مدیران وکارکنان زحمتکش که درجهت اهداف  انقلاب اسلامی پابه عرصه ی میدان گذارده ودرتلاش شبانه روزی درجهت خدمت به مردم شهیدپرورومومن گام برداشته اند.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:پیشگام بودن استان مرکزی درامرگازرسانی به شهرهاوروستاها وحتی نقاط صعب العبوروغیرقابل دسترسی،این شرکت رادرزمره ی برترینها درطرح ملی پویش سبز گازرسانی قرارداده واستان مرکزی بعنوان اولین استان سبز ازلحاظ پوشش گازرسانی در کشور محسوب می شود وازطرفی شعله های آبی درجای جای این استان  موجب سرافرازی وسربلندی مدیران  این مجموعه درامرخدمت رسانی به مردم شده،ضمن اینکه امنیت عرضه وکسب رضایت مشتریان ومتعهدبودن به حفاظت ازمحیط زیست را اهم کارخودقرارداده است. وی ادامه داد:شعله های آبی گاز، افزون براینکه آسایش روانی رادرجهت تامین سوخت برای مشتریان بخش خانگی،تجاری،صنعتی به همراه  داشته ، بلکه امنیت انرژی رابرای نسلهای آینده درنظرگرفته است وخداوندبزرگ رابایستی بسیارشاکربودکه باوجود تحریمهای ظالمانه وتهدیدات گوناگون ،این منبع عظیم الهی رادردسترس ماقرارداده است وبهتراست که بااستفاده صحیح وبهینه ازاین  نعمت،سپاسگزارخداوندمتعال باشیم.

دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید