شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

برداشت اطلاعات علمک روستایی از طریق تکنولوژی Mobile GIS آغازشد

برداشت اطلاعات علمک روستایی از طریق تکنولوژی Mobile GIS آغازشد
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت : برداشت اطلاعات ازطریق تکنولوژی Mobile GIS وتوسط نیروهای گازبانی مستقردرنواحی استان ، به کمک تبلت بارگذاری شده وبه دو روش آنلاین وآفلاین آغازشد وبرداشت اطلاعات علمکهادرسطح استان مرکزی درشش ماهه نخست سال جاری به پیشرفت85 درصدی رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت: دربرخی نقاط استان مشکل ضعیف بودن بستراینترنت درروستاهای دوردست وجودداشت که باراهبری واحدمربوطه ، لیست  ونقشه مشترکین مربوط به محل موردنظر چاپ شده ودراختیارنیروهای گازبانی قرارداده شد وآنهانیزبابرداشت علمکهاازطریق تکنولوژی فوق اقدام نموده وپس ازآن برچسب چاپ شده رابه علمکها الصاق نمودند.صبوری معاونت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان مرکزی ضمن قدردانی ازواحدهای مرتبط بااین پروژه ازجمله امورمهندسی GIS  ، ICT ونیروهای بهره برداری ،گفت : نقشه ها علاوه بر تدقیق وجانمایی صحیح ، نصب برچسبها، ارتباط موثری بامشتری وتسریع خدمات جهت آدرس دهی وسرعت بخشیدن برای خدمت رسانی بوده واین امرمی تواند برای سایر ارگانهای خدماتی هم مورداستفاده قرارگیرد.وی درادامه افزود:سرعت بالای برداشت اطلاعات باتوجه به تعدادگازبانهاوساده سازی نرم افزارها توسط واحد مربوطه  انجام گرفته که موجب کاهش چشمگیرهزینه ها تایک دهم قیمت تمام شده کشوری گردید.

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید