شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

زنان پابه پای مردان درهمه عرصه های جامعه فعالند

زنان پابه پای مردان درهمه عرصه های جامعه فعالند
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:زنان شاغل دراین شرکت ضمن برقراری تعادل بین کارومنزل،ازتوانایی بسیاربالایی برخورداربوده وتلاش آنان درفعالیتهای روزانه ومسئولیتهای مرتبط باشغل خودستودنی بوده وازانجام امورمحوله به خوبی برآمده وتوانمندی آنها دربرخی فعالیتهاصرف نظرازمحدودیت های ناشی ازجنسیت درسازمان بسیارمثمرالثمراست.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت: بانوان مادرانی بالقوه هستندکه توان ایجادانگیزش بسیاربالایی درمسئولیت خوددارند وهمین امرموجب می شودتاباانگیزه بیشتری هم به کارهای سازمانی وهم به کارهای خانوادگی خودبپردازند.وی ادامه داد:زنان درعرصه مدیریتی نیز موفق بوده وبادقت نظربه مسئولیتهای محوله،ازتوانمندیهای زیادی برخورداربوده ودربرخی ازمسئولیتهای مدیریتی عملکردبهتری ازمردان درآن مسئولیت دارندودرتوان حل مشکلات وموانع پیش روی رادربرخی مراحل بهترازمردان مدیریت می نمایند.سمیعی افزود:امروزه باوجودمنابع آموزشی وگستردگی منابع علمی زنان ازعلوم وتخصص زیادی برخورداربوده وتوانایی بسیاری فعالیتهادرعرصه مدیریت ومسئولیتهای اجتماعی وروابط موازی محیط کاربامحیط خانواده برعهده داشته وبه لحاظ دقت نظربیشترنسبت به مردان ازعهده آنهابرآمده ودرحل مشکلات سعه صدرواستقامت بیشتری دارند.

سه شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید