شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

رضایتمندی مردم شریف استان ،نتیجه گسترش مسئولیت اجتماعی وتوسعه گازرسانی وعدالت اجتماعی است

رضایتمندی مردم شریف استان ،نتیجه گسترش مسئولیت اجتماعی وتوسعه گازرسانی وعدالت اجتماعی است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اینکه هدف ازطرحهای توسعه گازرسانی همگام باگسترش مسئولیت اجتماعی ورسیدن به عدالت اجتماعی ورضایت مندی مردم است گفت : خدمت رسانی ازطریق راههای توسعه گازرسانی به شهرهاوروستاها وتحقق پویش سبزو گازرسانی صددرصدی ، مدیریت شبکه گسترده گازبا بکارگیری نیروهای توانمند ، متخصص ومتعهد ، دستیابی به امکانات مکانیزه وسرعت بخشیدن باحداقل زمان وحداکثرسرعت بمنظور امدادرسانی ازجمله موارد مهم جهت رضایتمندی وامنیت وآرامش فکری شهروندان گرامی می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:عملکرداین مجموعه بسیارمثبت ارزیابی شده وازاقدامات مهم برای به روزشدن نیازمندیهای مرتبط باشرکت گازاستان ، دستیابی به اطلاعات جغرافیایی ، خدمات غیرحضوری ارتباط بامشترکین جهت تبادل اطلاعات الکترونیکی ، امدادمکانیزه جهت جلوگیری ازهرگونه حوادث وخطرات احتمالی ، آموزش نیروهای شاغل درهرواحدبراساس نیازسنجی واستانداردهای روزمورد نیاز، نگهداشت وحفاظت ازتاسیسات وتعمیرات به موقع تاسیسات مستهلک شده ازاهم خدمات  دراین مجموعه می باشد. وی درادامه گفت : باتوجه به حدیث نبوی (کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته)(هرکدام ازشما مسئول هستید ودرباره افرادی که به سخن شماگوش می دهند بازخواست خواهید شد) میزان رضایتمندی مردم ازطرح تکریم ارباب رجوع وازطریق انجام نظرسنجی از مشترکین محترم گازطبیعی درسطح استان ،درسرلوحه کاراین شرکت بوده وپاسخگویی به مشترکین وارائه خدمات ضروری وبسیارمهم  وضروری می باشد.

شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید