شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

دنیای ارتباطات راهی برای ایجادفرهنگ بهینه مصرف وکاهش خطرات ناشی ازگازاست

دنیای ارتباطات راهی  برای ایجادفرهنگ بهینه مصرف وکاهش خطرات ناشی ازگازاست
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی با اشاره به اینکه دسترسی به منابع انرژی ،به خصوص گاز وفرآورده های آن مراحل بسیارپیچیده وسختی را سپری می کند تابه دست مصرف کننده برسد ، گفت: این منبع خدادادی واین نعمت بزرگ الهی چندان هم به راحتی به دست مصرف کنندگان نمی رسد بلکه مراحل سختی رابایستی طی نماید تاشعله های آبی گرمابخش زندگی دربخشهای صنعتی ،تجاری ومسکونی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:استفاده وبکارگیری تبلیغات واطلاع رسانی ازاینکه مراحل استخراج تا مصرف وهمچنین چگونگی مصرف بهینه ازطرف دیگرمی تواند درمیزان مصرف تاثیربه سزایی داشته ،ضمن اینکه هشدارهای لازم جهت نحوه استفاده ازوسایل گازسوز درکاهش خطرات ناشی ازگازمستقیماتاثیرگذاراست وازطرفی باتحولات ایجادشده دردنیای ارتباطات ،باید مسیراصلی وشریان دستیابی به توسعه پایدار را هموارنمود وبابرنامه ریزی و  جهت دهی مسیراطلاع رسانی درجهت اهداف شرکت گاز،بتوانیم بیشترین خدمات وکمترین حوادث ناشی ازگازرابه همراه داشته باشیم.وی اضافه کردکه این منبع هدیه خداوند به این سرزمین بوده و بایستی مدیریت شده و درست وبه جا مورداستفاده قرارگیرد واستفاده ازفضای مجازی ووسایل ارتباط جمعی وفرهنگسازی چگونگی ونحوه استفاده  برعهده همه ماست وانتقال این فرهنگ به نسلهای آینده نیزبردوش ماگذارده شده است. سمیعی درپایان گفت: رسانه ها ووسایل ارتباط جمعی مستقیما می توانندایجاد محتوا با شکلها وزبان جدیدتر وقابل فهم تر برای عموم مردم نموده وهمه رامجاب به نحوه مصرف صحیح وبهینه نمایند.

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید