شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

ارتباط دوسویه وجلب رضایت مردم رازموفقیت درکارآمد شدن عملکرد مدیران است

ارتباط دوسویه وجلب رضایت مردم رازموفقیت درکارآمد شدن عملکرد مدیران است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: دیدارچهره به چهره موجب اعتمادسازی و امنیت روانی برای مردم ومسئولین می گردد واگر رودررو، مدیران درخواستهای مردم رابشنوند این حس ارتباط ونزدیکی باعث به حداکثررسیدن رضایتمندی مردم درخدمت رسانی می شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود : کارآمدترین مدیران ، افرادی هستندکه ارتباط دوسویه داشته وارتباطات رادرک کرده  ودرامورمدیریتی خودبکارگرفته ومدیریت موفق رادرگروارتباط موثرباتمامی افراد سازمان خود ومردم برقرارنموده وامور رابامحیطی سالم  ودوستانه انجام دهند.سمیعی درادامه افزود: باوجودخدمات الکترونیکی وسامانه ارتباط و پاسخگویی به مشتریان گرامی درایام گسترش کرونا که موجب تسریع درانجام عملیات پاسخگویی به شکل غیرحضوری گردیده است ، درروزهای سه شنبه هرهفته نیز دیدارهای چهره به چهره بامردم شریف استان انجام میشود،ضمن اینکه دربیشتراوقات نیزبه غیر از روزهای سه شنبه، در راستای افزایش میزان رضایتمندی همچنین اجرای طرح تکریم واعتمادسازی دوسویه با مردم شریف استان،اقدام فوق صورت می پذیرد.وی درپایان گفت : توقعات مردم ازادارات وسازمانها گسترده شده و ایجادبسترمناسب برای جلب رضایتمندی مردم بااستفاده ازفضای ارتباطی دوسویه ،جهت حفظ وجلب مشارکت مردمی ،موجب ارتباط عمیق تر  و اعتماد مردم به دستگاه های دولتی می گردد.

شنبه ۲۳ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید