شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

حفظ محیط زیست درسرلوحه انجام عملیات طراحی ،اجراوبهره برداری شرکت گازاستان مرکزی

حفظ محیط زیست درسرلوحه انجام عملیات طراحی ،اجراوبهره برداری شرکت گازاستان مرکزی
درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی

  مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: این شرکت درطرح پویش سبزازاولین شرکتهای گازرسانی درسطح کشوربوده واولین استان سبز کشور می باشد ودرشرایط سخت به دورترین وصعب العبورترین نقاط استان مسیرهای گازرسانی را هموارنموده وازسرپنجه های پرتوان نیروهای توانمند ومتخصص بومی به منصه ظهوررسانده است ودرحفظ ونگهداری طبیعت این مرزوبوم حداکثرتلاش برای کمترین آسیب به طبیعت رامد نظرقرارداده ودائما نظارت برعملکردپرسنل مستقردرمحل بوده تاازدستورالعملهای زیست محیطی به شکل کامل اجراگردد.به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود : سرعت واجرای سریع گازرسانی دلیل برکاهش کیفیت نبوده ، ضمن اینکه کلیه پرسنل وپیمانکاران وعوامل اجرایی دراین امرازمرحله طراحی ، اجرا وبهره برداری حفظ محیط زیست ورعایت دستورالعمل های مربوطه رابانظارت دقیق وسنجیده وبه موقع ، مدنظر قرارداده ،ضمن اینکه تنوع اقلیمی وشرایط زیست محیطی متنوع،باعث نشده که شرکت گاز ازدستورالعملهاعدول کرده ویاموجب واردشدن آسیب به محیط زیست شود.وی درادامه گفت : یکی ازاصول جهت رسیدن به توسعه پایدار،رسیدن به سطح مطلوب محیط زیست وحفظ ونگهداری آن است که باارتقاءسطح دانش وفرهنگ عامه مشترکین درسطوح مختلف جامعه واستفاده ازسوخت پاک گازطبیعی ،سعی درارج نهادن به محیط زندگی خود می باشیم.وی درآخرگفت : باتوسعه گازرسانی به روستاها ،بایستی فرهنگ استفاده وچگونگی مصرف صحیح وبهینه مصرف کردن ضمن رعایت دستورالعملهای زیست محیطی به مشترکین گازطبیعی منتقل گرددواین اطلاع رسانی تداوم یابد تابه دست فراموشی سپرده نشود.

دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید