شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

تداوم اطلاع رسانی موجب بالارفتن آگاهی مشترکین جهت مصرف بهینه گازطبیعی می شود

تداوم اطلاع رسانی موجب بالارفتن آگاهی مشترکین جهت مصرف بهینه گازطبیعی می شود
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:تبلیغات با دوشکل بازدارندگی وهمچنین اطلاع رسانی وآگاهی دادن به مشترکین گرامی انجام می پذیرد ودرکنارآن تداوم بخشیدن به فرهنگ صحیح مصرف بهینه منابع انرژی می تواند درجامعه بازخورد بسیارمطلوبی داشته وفرهنگ عامه را به سوی مصرف بهینه سوق دهد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضا سمیعی گفت: تبلیغات صحیح درقالب تیزر،موسیقی، پوستر، بروشور،کلیپ می تواند درفرهنگ سازی رعایت نکات ایمنی ومصرف بهینه مشترکین وعموم مردم نقش بسته وبه عنوان فرهنگ قالب درزندگی مردم ساری وجاری شودواین برعهده رسانه ها است که این تداوم اطلاع رسانی وآگاهی بخشی مشترکین راگسترش داده وبازخورد آن درکاهش مصرف، کاهش حوادث،کاهش هدررفت،کاهش هزینه ها وبسیاری عواید دیگرنیزدرپی خواهد داشت.سمیعی درادامه افزود : ریشه همه مشکلات وآسیبها، ناآگاهی است وبالابردن اطلاعات درسطح وسیع وهمچنین عمق دادن براین آگاهی، مشترکین گازطبیعی رابه سوی به حداقل رساندن آسیبهای مالی وجانی رهنمون کرده واین برعهده متولیان این امر است که رسالت فرهنگ سازی رابردوش می کشندوتلاش درجهت این مهم رابرعهده دارند.

سه شنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید