شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

سال جهش تولید،سال جهش ازروی موانع پیش روی تولیدبود

سال جهش تولید،سال جهش ازروی موانع پیش روی تولیدبود
محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت: درسال گذشته باوجودموانع موجودازجمله وجودتحریمها،نوسانات بازار درخصوص تهیه کالا ومشکلات مربوط به آن ،گسترش وشیوع بیماری کرونا،منجربه این امرنشد که مجموعه پرتلاش وخدوم گازاستان دچارتزلزل ویاوقفه ای درامورمحوله وامرگازرسانی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی،سمیعی با اشاره به اینکه باوجودشبکه افزوده شده،بالطبع تعدادمصرف کنندگان ازگازطبیعی نیزافزایش یافته به همین منظوربا 143کیلومترشبکه گذاری درسطح استان موجب بالارفتن تعدادانشعابات شده وبیش ازچهارهزارو700انشعاب جدیددراستان به بهره برداری رسیده است.

وی درادامه گفت:درسال جهش تولیدتعداد15هزارمشترک جدیدنیزبه تعدادمشترکین ما اضافه شده وضمن گسترش شبکه،انشعابات،مصرف کنندگان،موارداستفاده صحیح وایمن باتوزیع وپخش بروشور و تراکت بین مشترکین ومصرف کنندگان را به لزوم استفاده بهینه وبکارگیری مواردایمنی دعوت نمود.

شنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید