شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

473پیشنهاد درسال جهش تولید درشرکت گازاستان مرکزی به ثبت رسید

473پیشنهاد درسال جهش تولید درشرکت گازاستان مرکزی به ثبت رسید
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت :هدف شورای همیاری ومشارکت ایجاد فرصت های مناسب بوده وکلیه کارکنان ،مشتریان وپیمانکاران سازمان برای بهره گیری ازظرفیت های فکری خود نقش برجسته ای را درروند تصمیم سازی ،تصمیم گیری وحل مسایل ومشکلات سازمان ایفا نموده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت:طی برنامه ریزی مدون وبسیج اندیشه وتفکرات کارکنان خود،بااستفاده ازامکانات وزوایای مختلف بینش مد نظراین شرکت جهت بهبود فعالیت های مثمرالثمرگام برداشته و دربهبود وتکامل روزبه روزتلاش بیشتری ازخودنشان می دهند.

درادامه علیرضامعتمدی رئیس امورپژوهش شرکت گازاستان مرکزی گفت :درسال جهش تولید تعداد473پیشنهادازدرون مجموعه وهمچنین خارج ازشرکت به دبیرخانه نظام پیشنهادات ارسال شده وپس بررسی های لازم درکمیته های مرتبط وتخصصی 13پیشنهادمورد تایید ودرآخر پنج موردازآنها اجرا شده است.

معتمدی درادامه افزود:دراین ارتباط شرکت بطورماهیانه اقدام به فراخوان جهت دریافت پیشنهاد ذینفعان انجام داده وبابرقراری ارتباط بین سامانه نظام پیشنهادات وسامانه ارتباط بامشتریان امکان دریافت پیشنهادات مردم شریف استان نیزمیسرشده است.

چهارشنبه ۵ خرداد ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید