شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی تعداد 557 انشعاب گاز رایگان درسال99 به مددجویان واگذارشد

درراستای گسترش مسئولیت اجتماعی تعداد 557  انشعاب گاز رایگان درسال99 به مددجویان واگذارشد
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی اعلام کردکه درراستای مسئولیت اجتماعی دراین شرکت، طرح مسئولیت اجتماعی راطبق سالهای گذشته ارائه کرده وجانبازان سرافراز ،مددجویان کمیته امدادامام خمینی(ره)وبهزیستی ومساجدرادرطرح حمایتی خوددرنظرداشته وانشعاب رایگان به این عزیزان ارائه کرده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت: درراستای مسئولیت اجتماعی واجرای ماده 80قانون برنامه 5ساله ششم توسعه ،تعداد557 انشعاب گازدرسال جهش تولیدبه مجموعه جانبازان سرافراز،مددجویان کمیته امدادامام خمینی (ره)ومساجد واگذارشد.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی افزود:مددجویان تحت پوشش درصورتیکه تاکنون ازاین امتیازاستفاده نکرده اند می توانند پس ازدریافت معرفی نامه ازدستگاه تحت پوشش وارائه آن به اداره گازدرزمان اشتراک پذیری،ازاین امتیاز استفاده نمایند.

براساس همین گزارش محمدرضاسمیعی در ادامه گفت: خدمات حمایتی این شرکت درراستای مسئولیت اجتماعی ،تلاش برای توانمندسازی خانوارهای تحت پوشش بوده وازتعداد چهار هزار و 871 انشعاب ارائه شده درسال99درسطح استان ،تعداد557انشعاب رایگان به مردم شریف مستقر درروستاوشهرستانهای استان که ازطرف دستگاه ذیربط معرفی شده بودندموردپی گیری قرارگرفته وایشان راازنعمت گازطبیعی به صورت رایگان برخوردارنمودند.

چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید