شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

نیازسنجی آموزشی موجب ارتقاءسطح کیفی وکمی سطح دانش عمومی خواهدشد

نیازسنجی آموزشی موجب ارتقاءسطح کیفی وکمی سطح دانش عمومی خواهدشد
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:اجرای دوره های آموزشی ،ارزیابی اثربخشی دوره های آموزشی درسه سطح واکنشی،یادگیری ورفتاری موردبررسی قرارگرفته ودرنیازسنجی آموزشی وبرگزاری جلسات کمیته آموزشی سازمان وکمیته های کاری ودرنهایت تدوین تقویم آموزشی شده واین امرموجب بهبود وارتقاءسطح کمی وکیفی سطح دانش عمومی شرکت گازاستان مرکزی خواهدشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی گفت: درسال99علیرغم محدودیتهای ناشی ازکرونا،باتوجه به اهمیت وضرورت آموزش به میزان16هزارو255نفرساعت آموزش بصورت حضوری،مجازی آفلاین ومجازی آنلاین برای تمامی کارکنان رسمی،قراردادمدت موقت وپیمانکاری برگزارشده است وبه منظورحفظ وارتقاءسیستم مدیریت بهداشت وایمنی ازمخاطرات شغلی وبهبودعملکردبهداشت وایمنی درمحیط کار، چهار هزار و200نفرازآموزشهای برگزارشده مربوط به HSEمی باشد.

ماهرخ سادات شفیعی مسئول آموزش شرکت گازاستان مرکزی دراین خصوص گفت:درراستای مسئولیت های اجتماعی وحفظ محیط زیست ودریافت گواهی مدیریت پسماند،واحدآموزش این شرکت 672نفرساعت آموزش مدیریت موادزایدبرای سطوح مختلف شرکت بصورت مجازی برگزارنموده است.

شفیعی ادامه داد:باتوجه به حساسیت بالای شغل امدادگران،محتوای الکترونیکی یازده شایستگی موردنیازشغل امدادگرگازمطابق بااستانداردفنی وحرفه ای درقالب فلش تهیه ودراختیارامدادگران گازشهری درسطح استان به تعداد143قرارگرفت تاپس از قبولی درآزمون فنی وحرفه ای درسال1400درکارگاه آموزشی که باهمکاری شرکت گازاستان مرکزی وسازمان فنی وحرفه ای تجهیزشده دوره های آموزشی عملی موردنیاز راسپری نمایند.

چهارشنبه ۲۶ خرداد ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید