شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

دیدار چهره به چهره کارشناسان حقوقی شرکت گازاستان مرکزی درسطح مساجد شهرستان اراک برگزارشد

دیدار چهره به چهره کارشناسان حقوقی شرکت گازاستان مرکزی درسطح مساجد شهرستان اراک برگزارشد
هم زمان با گرامیداشت هفته قوه قضاییه جلسه پاسخگویی بصورت چهره به چهره ومشاوره حقوقی وکیفری باحضورقضات دادگستری وکارشناسان حقوقی شرکت گازاستان مرکزی بامردم دیدارکرده ومشکلات حقوقی وکیفری مراجعین راموردارزیابی قرارداده وبنابه مدارک ومستندات ارائه شده توسط مراجعین، راهنمایی های لازم راتوصیه نمودند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی محمدرضاسمیعی مدیرعامل این شرکت گفت:حضورکارشناسان حقوقی این شرکت درمساجد وشنیدن مشکلات حقوقی وکیفری مردم ،جهت پاسخگویی وآگاهی دادن به ایشان می باشد تاازراههای بهتر وروشهای اصولی تربه نتایج بهتر دستیابی پیداکنند،ضمن اینکه مردم هم ازاین طرح به خوبی استقبال کرده ودراین ارتباط راهنمایی ومشاوره های بسیارمفید وسودمندی راکسب می نمایند.

براساس همین گزارش محمدحسین صادقی رئیس امورحقوقی شرکت گازاستان مرکزی درارتباط بافعالیتهای حقوقی این شرکت گفت:پرونده های قضایی اعم ازحقوقی وکیفری شرکت درسال1399 حدود476فقره بوده که تعداد  448فقره آن دعاوی له شرکت وتعداد 28فقره مربوط به دعاوی علیه شرکت  می باشدوبررسی های انجام شده حاکی ازآن می باشدکه تعداد 399فقره ازدعاوی له شرکت به مبلغ خواسته بالغ بر321میلیارد ریال مختومه گردیده است.

صادقی اضافه کرد: درخصوص پرونده های علیه شرکت گازاستان مرکزی28فقره دعوی به مبلغ خواسته حدود سه میلیارد وپانصدمیلیون ریال مطرح شده ومنجر به صدوررای نهایی شده است.

شایان ذکراست 260مورداز476پرونده های حقوقی وکیفری باتلاش کارکنان امورحقوقی این شرکت ضمن اینکه حق وحقوق شرکت دریافت گردیده،منجربه صدورگزارش اصلاحی گردیدکه اعم ازوصول مطالبات،وصول چک واستفاده غیرمجازمی باشد و اراضی تحصیل شده درسال1399حدود53هزارمترمربع برآوردشده است.

شنبه ۱۲ تیر ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید