شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

رازموفقیت درمسئولیت اجتماعی ارتباط مستمرومداوم میان سازمان ومشتریان است

رازموفقیت درمسئولیت اجتماعی ارتباط مستمرومداوم میان سازمان ومشتریان است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:جنبه های مسئولیت اجتماعی شامل اقتصادی ،قانونی،اخلاقی وانسان دوستانه دارای ارتباط بسیارتنگاتنگ ومثمرالثمری می باشد وزمینه های ارتباط مستمرومداوم میان مشتریان وسازمان رابیشترکرده وازطرفی موفقیت دراین ارتباط،همپوشانی وبازیابی و چابک سازی سازمانی رابه همراه دارد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود:باتوجه به اینکه ارتباط میان سازمانها،ادارات ومجموعه دولتی بامشتریان وتامین کنندگان کالاوخدمات از بهره ی دوسویه برخورداراست ومی توانندازتجربیات وراه کارهای یکدیگرسودببرند ودررسیدن یکدیگر به سرمنزل مقصودوپیشرفت بیشتری برخوردارشوند،ارتباط بامشتریان ونحوه  این ارتباط ،رضایتمندی ،پاسخگویی ومسئولیت اجتماعی راتامین نماید.

وی اشاره کرددرسال جهش تولیدمیزان رضایتمندی مشتریان ازسازمان بسیارخوب وتاحدود93درصدارزیابی شده ودرگاههای ارتباطی وبخصوص روشهای ارتباطی غیرحضوری بسیارمفیدارزیابی شده وامیداست که باافزودن خدمات غیرحضوری وفرهنگسازی ونحوه استفاده ازاین خدمات الکترونیک به بالاترین سطح ودرجه برسد.

شنبه ۲ اَمرداد ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید