شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

هدف از خدمت رسانی ورضایتمندی مشترکین وذینفعان،رسیدن به مسئولیت اجتماعی حداکثری است

هدف از خدمت رسانی ورضایتمندی مشترکین وذینفعان،رسیدن به مسئولیت اجتماعی حداکثری است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اینکه هدف از خدمت رسانی وپاسخگویی به مشتریان ،چه ذینفعان وچه مشترکین رسیدن به مسئولیت اجتماعی حداکثری است،اضافه کرد:توسعه گازرسانی و خدمت رسانی به مشتریان وایجاد روابط باذینفعان این شرکت،موجب بهبودکیفیت می گردد.


به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی ادامه داد:تقویت فناوری های موجودوبروزدرحوزه دیجیتال ومدیریت تحریمهاموجب شده که درمسئولیت اجتماعی ورسیدن به نتایج مطلوب  اثرگذاربوده ودرعین حال کاهش آلودگی محیط زیست ودردسترس بودن درگاههای ارتباطی میان ذینفعان ومشتریان ،تلاش برای سودآوری وبالا بردن رفاه زندگی مشترکین و ذینفعان،همچنین ایجادفرهنگ مصرفی ایمن و حفظ جان انسانهارادربرابرخطرات ناشی ازگاز از جمله اقدامات در راستای گسترش مسئولیت اجتماعی این شرکت می باشد.


سمیعی درادامه گفت:استفاده ازظرفیت های متناسب باشرایط موجوددراستان موجب توسعه فضای کسب وکاروتقویت ظرفیت های داخلی شده وبومی سازی وتکیه برتوان داخلی باهمت وتلاش وکوشش متخصصان موجب توانمندسازی کارکنان شده واین امرمهم موجب رسیدن به مسئولیت اجتماعی وایجادرضایتمندی حداکثری ذینفعان ومشتریان شده است.

چهارشنبه ۳ شهریور ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید