شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

توسعه شبکه گازرسانی ،نماد رضایتمندی ومسئولیت اجتماعی است

توسعه شبکه گازرسانی ،نماد رضایتمندی ومسئولیت اجتماعی است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اینکه این شرکت ازپیش قراولان پویش سبز وتوسعه گازرسانی درایران می باشد،افزود: باتوکل برخداوندمتعال وباتوسل برنیروهای توانمندمتخصص ومتعهدبومی وبااستفاده ازذینفعان کارآمد وباوجودموانع ومشکلات گوناگون تاپایان خردادماه سال جاری ده هزارو775کیلومتر شبکه گذاری خطوط تغذیه وتوزیع وهمچنین 298هزارو86انشعاب دربخشهای شهری،روستایی وصنایع ازابتدای گازرسانی تاپایان خردادماه 1400 درشرکت گازاستان مرکزی به انجام رسیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود:تنهادرسه ماهه اول سال جاری میزان سی کیلومترو185مترشبکه گذاری ،تعداد990انشعاب انجام شده وتعداد دوهزارو643مصرف کننده نیزبه مصرف کنندگان این استان افزوده شده است.

وی درآخراضافه کرد:ازپاسخگویی ورضایتمندی مشتریان ومتقاضیان گازخرسند هستیم،ضمن اینکه ازپیشگامان توسعه گازرسانی درایران می باشیم،بخشی ازمسئولیت اجتماعی رابرآورده ساخته وگرمابخش زندگی وکسب وکارهموطنان وشکرگزار پروردگار هستیم.

سه شنبه ۱۶ شهریور ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید