شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

همه ما درقبال کاهش مصرف انرژی مسئول هستیم

همه ما درقبال  کاهش مصرف انرژی مسئول هستیم
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:جهت کاهش مصرف انرژی همه مامسئول هستیم واین بایستی جزوعادتهای روزمره همه ماقرارگرفته وبافرهنگسازی صحیح ،ازمصرف بی رویه انرژی جلوگیری نماییم.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی اقدامات انجام شده به همت واحداجتماعی ورفاهی این شرکت را درراستای کاهش مصرف انرژی چنین برشمرد:اجرای سیستم سرمایش زمان بندی شده بااستفاده ازساعت نجومی جهت سیستم های سرمایشی ،گرمایشی وروشنایی محوطه،استفاده ازدیزل ژنراتوردرساعات پیک مصرف وهمچنین استفاده درزمان قطع برق،استفاده ازسنسورهای روشنایی درسرویسهای بهداشتی ،برنامه ریزی برای تبدیل پنجره های معمولی به دوجداره درنواحی که سیستم گرمایشی آن پکیج می باشد،تبدیل سیستم سرمایشی ،گرمایشی نواحی یک اراک وساوه به دستگاه های هواسازبامصرف انرژی بهینه،اجرای سیستم گرمایشی پکیج درنواحی که دارای درب وپنجره دوجداره می باشند،برنامه ریزی برای اجرای سایبان برای دستگاه های هواساز ساوه،جداسازی سرمایش وگرمایش واحدهای عملیاتی حراستی ازساختمان اداری جهت کاهش مصرف انرژی ،تبدیل مهتابی های معمولی به  ال ای دی ازجمله اقدامات انجام شده جهت کاهش مصرف انرژی می باشند.

سمیعی درادامه افزود:استفاده بهینه وبه اندازه ازانرژی خودعبادت وقدردانی ازخداونداست وچون منابع انرژی محدوداست ،استفاده ازآن بایستی موردارزیابی قرارگیرد وجلوگیری ازهدررفت آن برعهده همه ماقراردارد.


یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید