شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

حفظ محیط زیست از اولویت های مسئولیت اجتماعی شرکت گازاستان مرکزی است

حفظ محیط زیست از اولویت های مسئولیت اجتماعی  شرکت گازاستان مرکزی است
مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:استفاده ازگازطبیعی به عنوان پاکترین انرژی فسیلی ودردسترس بوده وبایستی سازوکاززیست محیطی ودستورالعملهای مربوطه رالازم الاجرا وضروری دانست واستانداردسازی تمام مراحل ازاستخراج تابهره برداری موردتوجه قرارگیرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی ازجمله اقدامات انجام شده درحوزه حفظ محیط زیست شرکت را ، مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه و اخذگواهی امحاءازشرکتهای ذی صلاح، اخذگواهینامه مدیریت پسماندعادی ازسازمان مدیریت پسماندشهرداری درراستای اجرای آیین نامه مدیریت سبزجهت کلیه نواحی، اخذمعاینه فنی جهت کلیه خوردوها، اخذمعاینه فنی موتورخانه ها، برگزاری آموزشهای  زیست محیطی  به  صورت  آنلاین  با توجه  به  شیوع ویروس کرونا، نگهداشت استاندارد ISO 50001:2011 ISO14001:2015  برشمرد.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بابیان اینکه شعارروزجهانی محیط زیست سال2021احیای اکوسیستم هاعنوان شده ادامه داد:تامین انرژی لزوما"مستلزم تخریب محیط زیست نیست ونبایدفراموش کردکه حفظ محیط زیست دراولویتهادرحوزه های مسئولیت اجتماعی وازاهداف اولیه این مجموعه بوده است.

وی خاطرنشان کردکه صنعت گازدوستدارمحیط زیست بوده ودربین سوختهای فسیلی ازکمترین آلودگی زیست محیطی برخورداراست و زیرساختهای گسترده وارزشمندی که درزنجیره تامین گازایجادشده،بخش عمده ای ازانرژی پاک رادربخشهای صنعتی ،تجاری وخانگی تامین می کند.

سمیعی درآخربه این نکته تاکیدکردکه فرهنگسازی مصرف، زیربنای استفاده ازآن انرژی است ورعایت پروتکلهای محیط زیست ضروری است تاضمن بهره مندی ازاین نعمت الهی درنوع وچگونگی مصرف نیز دقت نظربعمل آورده شود.

سه شنبه ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید