شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

نشت یابی بیش از7305 کیلومترازخطوط تغذیه وتوزیع گازاستان مرکزی انجام گرفت

نشت یابی بیش از7305 کیلومترازخطوط تغذیه وتوزیع گازاستان مرکزی انجام گرفت
محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اینکه درراستای بهره برداری ایمن، شناسایی وکنترل خطرات موجود وریسکها،اجتناب ازبروزحوادث وهمچنین تطابق هرچه بیشتر اموروفعالیت ها بااستانداردهای شرکت ملی گازایران ،در6ماهه نخست سالجاری کلیه خطوط تغذیه وتوزیع درسطح استان به مقدار7305 کیلومترنشت یابی شد وتعداد 344مورد نشت زیرزمینی وتعداد7852 مورد نشت فوقانی کشف گردیده است.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی به همت واحد بازرسی فنی شرکت ،در6ماهه نخست سالجاری بازرسی ازپروژه های درحال اجرا به تعداد23 مورد به صورت سرزده وبدون اطلاع قبلی، بازرسی شد وازعملکرد وکارایی تعداد945 ایستگاه تقلیل فشارگازبازرسی گردیده وهمچنین ضخامت سنجی وتست هیدرواستاتیک تیوپ درارتباط باهیترهانیزانجام شد و23 ایستگاه تقلیل فشار موردبررسی قرارگرفته وبازرسی از63محموله اقلام گازرسانی درکارخانجات تولیدی ازفعالیت های این شرکت می باشد.

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی بااشاره به اهمیت تامین ایمنی واستمرارپایداری جریان گازبرای مشترکین واهمیت نگهداری ومراقبت ازتاسیسات گازدار بویژه تاسیسات مدفون، برلزوم بازرسی های مداوم ومستمر ازتاسیسات گازتوسط واحدبازرسی فنی تاکیدکردواظهارداشت:این بازرسی هاباعث افزایش ضریب ایمنی وجلوگیری ازهدررفت گازوکاهش آلودگی محیط زیست شده وتاثیربسزایی درحفظ وصیانت ازگازطبیعی به عنوان سرمایه ملی دارد.

سه شنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید