شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

واکسیناسیون پرسنل ادارات یکی ازمهمترین راههای جلوگیری ازگسترش کووید19می باشد

واکسیناسیون پرسنل ادارات یکی ازمهمترین راههای جلوگیری ازگسترش کووید19می باشد
واکسینه کردن پرسنل گامی است برای بازگشت به زندگی عادی

مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی گفت:واکسیناسیون پرسنل ادارات یکی ازمهمترین راههای جلوگیری ازگسترش کووید19بوده وواکسینه کردن پرسنل گامی است برای بازگشت  به زندگی عادی وکنترل آن بواسطه واکسیناسیون، ارتباط باذینفعان ،مشترکین،مشتریان،وکلیه ارباب رجوع راتسهیل بخشیده وپرسنل ادارات می توانند باطیب خاطربیشتری پاسخگوی مردم شریف وگرامی  می باشند.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمدرضاسمیعی افزود:جهت پیشگیری ازشیوع بیماری کروناوهمگام باسایرادارات وافرادجامعه،کارکنان این شرکت نیزاقدام به دریافت واکسن نموده اندکه بااین وصف 92درصدپرسنل حداقل دوز اول واکسن رادریافت نموده و 60درصدپرسنل نیزبه صورت کامل وبادو دوز واکسینه شده اندوازتعدادپرسنل واکسینه شده 15.5درصدمربوط به کارکنان رسمی ،16.5درصدپرسنل قراردادمستقیم و68درصدنیروهای قراردادی می باشند.

سمیعی درپایان گفت:ازابتدای شیوع بیماری کرونا،این شرکت ازکلیه تدابیر وابزارووسایل جهت مهاروکنترل کووید19بکارگرفته شده  ودرهرمرحله ازاین بیماری بادقت نظروعملکردسریعتر وبهترنسبت به کنترل ومهارآن تلاش نموده وکلیه امکانات مربوطه راجهت حفظ جان پرسنل وکارکنان  بکاربسته است.

سه شنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۰
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید