شرکت گاز استان مرکزی|نمایش جزییات خبر

آموزش و نظارت و بازرسی شالوده کار واحدHSE شرکت گازاستان مرکزی می باشد

آموزش و نظارت و بازرسی شالوده کار واحدHSE  شرکت گازاستان مرکزی می باشد
محمدرضاسمیعی مدیرعامل شرکت گازاستان مرکزی ضمن اشاره به این موضوع که آموزش وفرهنگ سازی مشترکین ، امنیت جانی ومالی آنها را تضمین می کند ومشترکین نیزخود به این نتیجه رسیده اند که هرچه ایمنی ومصرف صحیح ازوسایل وتاسیسات گازی بیشتر باشد ، عمر ناوگان و وسایل گازسوز بالاتر می رود وتامین جانی بیشتری راتامین می کنند ،گفت : آموزش ونظارت وبازرسی شالوده کارواحدHSE دراین شرکت می باشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت گازاستان مرکزی محمد صادق یعقوبی رئیس واحدHSE  این شرکت اهم فعالیت های این واحد را به شرح ذیل توضیح نمود : عملکرد وحوزه عملیاتی این واحد بنا به نیاز روز دراین حوزه بسیارگسترده شده است به همین منظور درسال1400نظارت وبازرسی بر تعداد1020مورد عملیات  TIE-IN وکارگرم درسطح استان ، نظارت برتعداد651مورد عملیات تزریق گاز درسطح استان ،هماهنگی با واحد آموزش وپیگیری جهت برگزاری دوره های آموزش ایمنی داربست بندی و بالابرها جهت پرسنل انبارکالا ، اجرای طرحها ، مخابرات ،  IT، اجتماعی رفاهی ، HSE  و تعدادی ازمسئولین وهمچنین کاردرارتفاع جهت پرسنل پیمانکاران ، خرید وآموزش 23دستگاه گازسنج چهارسنسوره ، مکاتبه با اداره کارجهت آخرین  ویرایش قوانین ومقررات بهداشتی وایمنی ، فرهنگ سازی ایمنی مشترکین براساس تعالی سازمانی و پایش همه موارد مربوط به آن ، پیگیری مبحث 22ملی ساختمان با نظام مهندسی و اداره کل راه وشهرسازی ومعاون عمرانی استانداری ، بوسنجی فصلی ونظارت یرعملکرد بوسنجی نواحی ، بازدید ازحوادث ناشی ازگازمشترکین ومعرفی متضررین به بیمه ومراجع قضایی جهت جبران خسارات وارده ، نیازسنجی آموزشی دوره های آموزشی مربوط به HSE ، برگزاری دو  دوره آموزش برای پیمانکاران شاغل دراین حوزه ، برگزاری آموزش بازآموزی حوادث اتفاق افتاده درسطح شرکت ملی گاز جهت روسای واحدها و ناظرین واحد اجرای طرحها ، خرید و تحویل تجهیزات حفاظت فردی  وتوزیع البسه به  پرسنل و نظارت برخرید وکیفیت آنها، نظارت وبازرسی ارائهHSE PLAN پیمانکارن ، تهیه MSDS  مواد شیمیایی وتوزیع آنها درتمام نواحی ، بازدید از   پروژه های درحال اجرایی استان، انجام پیگیریهای مکرربه منظورارائه HSE PLAN ازسوی پیمانکاران وبررسی های لازم درارتباط با آنها واعلام اشکالات به پیمانکاران ، بازدید از ساختمان های اداری ، ایستگاههای تقلیل  فشاروخودروهای شرکت ومنتسب به شرکت درسطح استان ، بازدید وبرطرف کردن اشکالات مربوط به الزامات سیستم های مدیریتی  HSE ، افزایش نفرات کمیته راهبردی ایمنی (طبق هماهنگی بامدیرعامل محترم) ، معرفی مسئولین محوطه و اجرای کارومسئولین تست گازجهت امضاء پرمیت های مربوط به آن عملیات ، ارائه دستورالعمل وآیین نامه مجازی کاردرارتفاع به واحدهای مربوطه ، برنامه ریزی به منظوربازنگری مخاطرات ایمنی وبهداشت شغلی درسال جاری ، باحضورنفرات شاغل درواحدها ، نماینده   HSE ومشاورسازمان ازموارد مهم عملکرداین واحد درسال1400 بوده است.

یکشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۱
نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید