شرکت گاز استان مرکزی|نواحی گازرسانی|بهره برداری مرکز استان

بهره برداری شهرستان اراک

 


شامل  شهر های اراک ، سنجان ، کرهرود ، مهاجران ، داودآباد،کارچان و ساروق می باشد و100 در صد از مشترکین گاز طبیعی در این شهرستان از نمعت گاز بهره مند شده اند.

رییس بهره بردار شهرستان اراک :  مهندس ناصر کاظمی مهرآبادی


آدرس و تلفن :

اراک انتهای خ قائم مقام جنب میدان امام حسین ( ع )

تلفن : 08632413200

دورنگار :08632270089

تماس با رییس بهره بردار ی مرکز استان مرکزی                       
N.KAZEMI@nigc-mpgc.ir

 

                                                                                                 


شهر اراک :

  شهر اراک از نظر تاریخی نسبت به سایر شهرهای استان از قدمت چندانی برخوردار نیست زیرا زمان احداث شهر  به دوره قاجار وسلطنت فتحعلی شاه میرسد.در اوایل سلطنت قاجار در بلوک عراق(قسمت زیادی از محدوده امروزی استان مرکزی )به علت وسعت زیاد وجمعیت فراوان ،همواره نا امنی واختلافات محلی بروز می کرد.در زمان فتعلی شاه قشونی به نام ((عراق))تشکیل گردید و ((یوسف خان گرجی))از فتحعلی شاه تقا ضا نمود که برای مرکز قشون عراق عجم ،قلعهای نظامی احداث نماید. به همین جهت تاسیس ساختمان اولیه شهر به صورت قلعهای به نام سلطان آباد شروع شد.و در سال 1231ه.ش.به پایان رسید. هنگامی که راه آهن جنوب از کنار شهر عبور کرد و ایستگاهی در کنار شهر احداث گردید. نام ایستگاه را اراک گذاشتند.سپس بخشنامهای ابلاغ گردید که نام آبادیهای مجاور ایستگاه به نام همان ایستگاه خوانده شود. از این رو این منطقه ((اراک))نامیده شد.برای کلمه اراک معانی گوناگونی ذکر گردیده است که تعدادی از آنها عبارتند از :تخت پادشاهی ،پایتخت،باغستان ونخلستان،شهرستان،باغ و بارگاه.پروفسور هرتسفلد آلمانی ((اراک))را شکل فارسی کلمه((عراق))وبه معنی سرزمین هموار دانسته است.

فهرست آثار مذهبی و باستانی :

بقعه پیرمراد
مجموعه زیارتی هفتاد و دو تن ساروق
موزه  چهار فصل
بازار اراک
خانه حسن پور
شهر زیر زمینی ذلف آباد
موزه جانور شناسی

فهرست تپه ها و محوطه های تاریخی شهرستان اراک
 آمره (مادها)
آهنگران فرمهین (ساسانی)
تل ماستر (مادها)
مرجان فراهان (ساسانی)
موت آباد (ساسانی)
فارسیجان فراهان (ساسانی)
مشهد میغان (ساسانی)
غیاث آباد فراهان (ساسانی)
بساول ساروق (ساسانی)
توزان فراهان (ساسانی)
دهلق فراهان (ساسانی)
مراد آباد فراهان (ساسانی)
حاتم آباد فراهان (ساسانی)
وسیمه فراهان (ساسانی)
خشدون فراهان (ساسانی)