ناحیه گاز داودآباد

ناحیه گاز داودآباد:
عملیات اجرائی گازرسانی به شهر داودآباد در سال 1385 به پایان رسیدو اشتراک پذیری از اردیبهشت ماه 1386 شروع گردیده است

آمار و اطلاعات ناحیه :
 تعداد مشترکین ناحیه : 2508 مشترک .
 تعداد رو ستاهای گازدار: 1 روستا دهنمک.
 ایستگاه TBS به ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت ، دو عدد .
  ایستگاه TBS به ظرفیت 400 متر مکعب در ساعت ، یک عدد .
 ایستگاه CPS یک عدد .
 طول خط تغذیه : 21950 متر .
 طول شبکه توزیع : 56720 متر .
 تعداد انشعابات :  2426 عدد .
آدرس:
داودآباد – میدان امام خمینی–  خ ایت اله مقدسی اداره گاز ناحیه داودآباد
تلفن :
 امداد و حوادث : 194و3373 0862335
 امور مشترکین : 3533 0862335
 فاکس : 3568 0862335 .
 پست الکترونیک : ak.shirazi@nigc-mpgc.ir

رئیس ناحیه گازرسانی داودآباد:
مهندس علی اکبر شیرازی
تماس مستقیم با رئیس ناحیه:
تلفن:   08623353568
 پست الکترونیک: ak.shirazi@nigc-mpgc.ir
تعداد پرسنل ناحیه :
مشترکین: یک نفر
تعمیرات : یک نفر
امداد: سه نفر