ناحیه کارچان

تاریخچه فعالیت ناحیه گازرسانی کارچان  :

  این ناحیه از خردادماه سال 1390 در یک ساختمان استیجاری واقع در ابتدای شهر کارچان روبروی درمانگاه افتتاح شد و بتدریج تکمیل گردید و در حال حاضر کلیه خدمات مشترکین و امداد گاز بخش معصومیه، توسط همکاران مستقردر اداره گاز کارچان و گازبان روستاها انجام می شود. این ناحیه در حال حاضر دارای 12 گازبان است که 11 نفربعنوان گازبان روستاهای تحت پوشش و 1 نفر بعنوان گازبان قطب صنعتی خیرآباد مشغول به فعالیت و خدمت رسانی به مشترکین محترم می باشند.

تعداد شهر و روستاهای گازدار:

درحال حاضرتقریباً کل جمعیت شهر کارچان و روستاهای تابع بخش و واحدهای صنعتی مستقر در بخش معصومیه  از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند .این ناحیه تا پایان اردیبهشت سال 1391 دارای 6100 مشترک خانگی ، 273 مشترک صنعتی و 265 مشترک عمومی می باشد.

تماس با گازرسانی کارچان :

رئیس ناحیه : مهدی فراهانی      
شماره تلفن امداد ناحیه: 33543463و194
شماره تلفن اعلام رقم کنتور:33543495
شماره تلفکس: 33543107