ناحیه زرند

ناحیه گاز رسانی مامونیه زرندیه

ملیات گاز رسانی به شهر فوق در سال 1371 شروع و پس از اتمام عملیات اجرایی، ناحیه گاز رسانی مامونیه در سال 1372 تأسیس و سازماندهی ، و در تاریخ4/7/1372 عملیات اشتراک پذیری آغاز گردید.

ناحیه گازرسانی مامونیه درسال 1377 از حوزه منطقه 3 گاز جدا و به جمع نواحی گاز رسانی شرکت گاز استان مرکزی پیوست و تا تاریخ 30/11/87 دو شهر و 12 روستا را تحت پوشش دارد تعداد کل

مشترکین این ناحیه به 8578 مشترک رسیده است که از این تعداد 8000 مشترک خانگی ، 549 مشترک تجاری و 29 مشترک صنعتی است که از کل مشترکین ناحیه 6340 مشترک را جمعیت شهری

و 2238 مشترک را جمعیت روستایی تشکیل می دهند که جمعاً 8770 خا نواررا تحت پوشش گاز طبیعی قرار داده است.

این ناحیه به لحاظ تاسیسات تا 30/11/87 دارای 192 کیلومتر شبکه، 6703 عدد انشعاب علمک ،3 ایستگاه CGS ، 5 ایستگاه  TBSو9 ایستگاه(MRSوMS) صنعتی و سه عدد ایستگاه CPS می باشد.

رییس ناحیه:
مهندس علی اکبر هنرمند                              

  پست الکترونیک:                     ak.honarmand@nigc-mpgc.ir

ارتباط با ناحیه:
تلفن مستقیم مسئول ناحیه :  02565223368
دور نگار:                       02565228121
امور مشترکین:           02565226893             
واحد امداد:                  02565223111-194
واحد تعمیرات:            02565223111

پست الکترونیک:zarand@nigc-mpgc.ir        

                                                                                                                          

                                                                                                       
جاذبه های تاریخی  شهرستان زرندیه

شهرستان زرندیه دارای دو بخش به نامهای بخش مرکزی و بخش خرقان است. این شهرستان دارای شش دهستان به شرح زیر است:

    * دهستانهای بخش مرکزی:
          o دهستان حکیم آباد
          o دهستان خشک رود
          o دهستان رود شور
    * نقاط شهری: زاویه، مامونیه و پرندک.
    * دهستانهای بخش خرقان:
          o دهستان الویر
          o دهستان علیشار
          o دهستان دوزج
    * نقاط شهری: رازقان

از نقاط دیدنی آن میتوان به امامزاده منصور ( ع ) و چند امامزاده دیگر اشاره کرد . سر قلعه که به گفته پیشینیان استراحت گاه مامون خلیفه عباسی بوده است .
کاروانسرای شاه عباس در ورده
کاروانسرای شاه عباس در غرب خشکه رود
کاروانسرای سر قلعه در مامونیه
نیز از آثار باستانی دیگر این شهرستان به حساب می آید .